Que tipos de préstamos existen e cales son as súas características

Préstamos persoais ou hipotecarios, solicitados con aval ou sen el, etc. Cómpre coñecer os seus aspectos antes de solicitalos.

Un préstamo bancario é a operación mediante a cal a entidade financeira pon a disposición do cliente unha determinada cantidade de diñeiro, estipulada previamente, mediante un contrato co que o cliente adquire a obriga de devolver o diñeiro nun tempo delimitado. De maneira habitual, á cantidade de diñeiro prestada polo banco sonlle engadidos uns xuros que tamén hai que devolver e que variarán en función do tipo de préstamo solicitado.

Un préstamo bancario, polo tanto, é un compromiso que non se debe tomar á lixeira e que, para poder sacarlle a mellor rendibilidade, require un coñecemento previo das súas características. Saber que tipos de préstamos existen é fundamental para poder solicitar á nosa entidade financeira o que mellor se axuste ás nosas necesidades.

Báner Superior Préstamo Rápido Báner Superior Préstamo Rápido
Préstamo Rápido sen documentos
Se non es cliente, podes solicitar de 3.000€ a 20.000€ de maneira 100% en liña.

Que elementos forman un préstamo?

Antes de diferenciar os tipos de préstamos que existen, é importante coñecer os elementos que os forman para evitar malentendidos e confusións á hora de solicitalos.

 • Capital: cantidade de diñeiro solicitado ao banco.
 • Xuro: prezo que o cliente paga á entidade por dispor do capital prestado.
 • Prazo: período de tempo estipulado no contrato para devolver o principal máis o xuro.

Tipos de préstamos

Aínda que hai diferentes tipos de préstamos, en realidade todos se poden englobar dentro de dúas grandes categorías coñecidas como préstamos persoais e préstamos hipotecarios.

Os préstamos persoais son aqueles destinados a financiar necesidades específicas do cliente nun momento determinado. Por norma xeral o principal ou cantidade económica solicitada neste tipo de préstamo é pequena. Dentro dos préstamos persoais encóntranse, por exemplo, os denominados préstamos de consumo, préstamos rápidos e préstamos de estudos. Os de consumo utilízanse para financiar bens de consumo de carácter duradeiro como un coche, por exemplo. Os préstamos rápidos, tamén chamados "préstamos inmediatos", son aqueles que buscan ser áxiles na resposta á solicitude dun préstamo. Mentres que os de estudos, como o seu nome indica, están pensados para cubrir os gastos das matrículas dos graos, posgraos e mesmo viaxes universitarias como os Erasmus.

No simulador de préstamos da páxina web de O BBVA, pódense ver os tipos de préstamos persoais que ofrece o banco. Accede e simula o teu préstamo aquí sexas ou non sexas cliente e comproba as súas condicións en función da cantidade de diñeiro que se quixese solicitar. O BBVA ofrece ata dez tipos distintos deste grupo de préstamos: un claro exemplo do variados que poden ser.

Báner Central Préstamo Rápido Báner Central Préstamo Rápido
Queres un préstamo?
Solicitao de maneira rápida e 100% en liña. Sexas ou non sexas cliente do BBVA.

Os préstamos hipotecarios, pola súa parte, son aqueles destinados a financiar a compra dunha vivenda e, por veces, a posta en marcha dun negocio. Ademais de implicar cantidades de diñeiro superiores ás dos préstamos persoais, os préstamos hipotecarios contan cunha garantía real para o banco. É dicir, se o cliente non devolve o diñeiro do préstamo, o banco pode facer vender o inmoble hipotecado para resarcirse da débeda e tamén se pode converter no propietario da vivenda financiada.

Ademais dos dous tipos mencionados, os préstamos tamén se diferencian en función de se teñen aval ou non. Contar cun aval á hora de solicitar un préstamo supón unha forma de garantir o cumprimento das obrigas económicas adquiridas. O avalista declárase disposto a facer fronte aos compromisos do avalado, é dicir, a pagar o capital prestado máis os xuros en caso de que o prestameiro non poida. Agora ben, para ser avalista hai que cumprir unha serie de características, entre outras:

 • Ser maior de idade: este requisito pode non cumprirse nalgúns casos moi puntuais e excepcionais.
 • Ter solvencia: o avalista debe ter uns ingresos superiores ás obrigas adquiridas co banco polo solicitante do préstamo.
 • Ingresos estables: ademais de solvente, a persoa que avala ten que ter garantidos os seus ingresos na medida do posible.
 • Ter propiedades libres de carga: este requisito é especialmente importante se se trata de préstamos hipotecarios, xa que o avalista podería cubrir as condicións do préstamo coa súa propia vivenda.

Contar cun aval é sempre un sinal de confianza que aumenta moito as probabilidades de que o banco aprobe o préstamo solicitado sexa do tipo que sexa. Tamén cómpre lembrar que se o titular non paga o préstamo, o avalista deberá pagar a débeda cos seus bens presentes e futuros.

En BBVA podes consultar toda a información relativa ás súas ofertas de préstamo e probar o seu simulador.

CTA Préstamo Rápido CTA Préstamo Rápido
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
 • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
 • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

 • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
 • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.