Condicións máis comúns para pedir un préstamo

Necesitas un préstamo para financiar un proxecto pero non sabes como facelo? Explicámosche todo o que debes saber.
Solicitar un préstamo a algunha entidade financeira é un proceso que leva tempo e, ademais, obriga o solicitante a darlle un par de voltas á cabeza para estar seguro de que necesita. É un contrato e como tal non se pode tomar á lixeira. O prestameiro debe ser consciente de que nun tempo determinado terá que devolver o diñeiro solicitado máis os xuros, comisións e gastos. Non obstante, un préstamo non é cousa dun só e o banco que o concede ten que velar polos seus intereses e valorar se o solicitante ten capacidade de pagamento para devolver o prestado. Para conseguir isto, existe unha serie de condicións para pedir un préstamo que tes que cumprir para que che concedan este financiamento.
Báner Superior Préstamo Rápido Báner Superior Préstamo Rápido
Préstamo Rápido sen documentos
Se non es cliente, podes solicitar de 3.000€ a 20.000€ de maneira 100% en liña.

Condicións que debe reunir o solicitante para pedir un préstamo

Á hora de conceder un préstamo, sexa do tipo que for, cada entidade financeira pode establecer unhas condicións diferentes. Dependerá da política de riscos do banco, da cantidade de diñeiro que preste e da finalidade. Malia esta posible disparidade, existen uns requisitos habituais que todos os bancos esixen ás persoas que acoden a eles en busca dun préstamo. Entre outros, están os seguintes:

  • Ser maior de idade: os bancos necesitan asegurarse de que o diñeiro prestado será devolto e iso só é posible se o solicitante ten un historial crediticio estable e ingresos regulares. Dúas condicións difíciles de reunir se se é menor de idade.
  • Solvencia e ingresos estables: ou noutras palabras, demostrar que se pode devolver o diñeiro prestado. Para cumprir isto, a persoa que pide o préstamo debe demostrar que ten uns ingresos estables e, ademais, superiores ás obrigas adquiridas co banco. Por exemplo, se se acorda que cada mes terá que devolver 300 € do préstamo, serán necesarios uns ingresos que lle permitan prescindir desa cantidade mensual.

Vendo estes requisitos xerais para pedir un préstamo, é fácil adiviñar que as persoas con ingresos regulares ou cun contrato indefinido, con antigüidade nunha mesma empresa, ou se son funcionarios ou empregados públicos, terán máis facilidades para acceder a un préstamo.

Que é a garantía persoal?

Á hora de solicitar un préstamo é necesario ser conscientes dun principio xeral do noso dereito recollido no artigo 1.911 do Código Civil e que estipula o seguinte: “Do cumprimento das obrigas responde o debedor con todos os seus bens, presentes e futuros.” Isto significa que o debedor ten a obriga de facer fronte á cantidade acordada co banco facendo uso de todo o seu patrimonio actual e futuro. Cando na operación interveñen máis dunha persoa como cotitulares do préstamo, pódense dar dous tipos de garantías ou responsabilidades persoais:

  • Responsabilidade solidaria: o banco diríxese indistintamente contra un dos debedores polo 100 % da cantidade do préstamo e logo entre titulares pódense reclamar as cantidades acordadas para cada un.
  • Responsabilidade mancomunada: cada debedor responde ante o banco dunha cantidade determinada do préstamo acordada previamente, sumando en total o 100 % do préstamo.
Báner Central Préstamo Rápido Báner Central Préstamo Rápido
Queres un préstamo?
Solicitao de maneira rápida e 100% en liña. Sexas ou non sexas cliente do BBVA.

Documentación necesaria e requisitos adicionais para pedir un préstamo

Dependendo da entidade bancaria na que se solicite o préstamo necesitarase entregar máis ou menos documentación. O máis habitual é que o solicitante do préstamo deba facilitar ao banco o seu NIF ou NIE, o número de conta corrente onde ingresar o diñeiro, a fotocopia de varias nóminas e de calquera outro ingreso regular que reciba, a súa historia laboral para que o banco se faga unha idea da súa relación coas empresas nas que traballou, a última declaración da renda, as copias simples dos inmobles e bens que posúe e a información relativa a outros préstamos no caso de que os tivese.

Ademais de toda esta documentación, se o solicitante do préstamo é autónomo pode que se lle solicite incluír unha fotocopia do documento de alta de autónomo, a última declaración anual do IVE e os últimos pagamentos fraccionados do IRPF.

Porén, BBVA ofrece un Préstamo Rápido para novos clientes que require documentación mínima. Soamente se lle pedirá o seu NIF (poderás realizar unha fotográfia co teu móbil dentro do proceso de solicitude) e conectar co seu outro banco. Mediante o proceso de Agregamento Bancario, o solicitante deberá conectar, co seu usuario e contrasinal, co seu outro banco onde teña domiciliada a súa nómina. Desta maneira, valoraranse os seus movementos bancarios co fin de estudar a súa situación financeira.

Por último, á hora de pedir un préstamo, se domicilias a nómina durante a vida do préstamo, pódeste beneficiar dunha bonificación nos xuros, e o tipo de xuro será máis baixo. O BBVA pon a disposición de quen estea buscando un préstamo un simulador co que ver os prezos e cotas do seu futuro préstamo. Na web do BBVA podes atopar todos estes detalles e moitos máis.

CTA Préstamo Rápido CTA Préstamo Rápido
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.