Que é a diversificación á hora de investir?

Aprende a reducir o risco do teu investimento.
Investir non é tan arriscado como parece, e está ao alcance de calquera, se se fai de forma axeitada. O risco dun investimento pódese minimizar facilmente tendo en conta algunhas pautas sinxelas e adoptando algunhas estratexias básicas como a da diversificación . A continuación, explicámosche en que consiste esta última e como pódeche axudar a investir con máis garantías.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

En que consiste a diversificación?

Cando unha persoa ten unha reunión ou unha viaxe importante, adoita activar alarmas en distintos dispositivos para non depender unicamente do seu espertador e asegurar que non chega tarde a ese compromiso. No ámbito financeiro, tamén é habitual que os consumidores dispoñan de varias contas bancarias, na mesma entidade ou en entidades diferentes, co obxectivo de aproveitar mellor as vantaxes que estas ofrecen e reducir os riscos. O concepto da diversificación á hora de investir baséase nese mesmo principio: en vez de concentrar toda o investimento nunha única variable, repártese entre varias para minimizar o risco e explotar un maior número de oportunidades. Como se di frecuentemente de maneira coloquial, “non convén poñer todos os ovos na mesmo cesta”.

Xa que non é posible predicir con exactitude como van evolucionar as cotizacións dos distintos mercados e empresas, diversificar é unha opción máis segura tendo en conta que ofrece un equilibrio entre o rendemento de activos diferentes. Se se inviste nunha única empresa e os resultados desta son negativos, o investidor pode enfrontarse a grandes perdas. Se, pola contra, a súa carteira de investimento inclúe outras empresas, esa perda pode verse compensada polos resultados positivos doutras. En definitiva, trátase dunha estratexia que permite optar a unha maior rendibilidade, a un tempo que reduce o nivel de risco.

Como diversificar o investimento?

A diversificación pode darse a varios niveis: activos, divisas, localización xeográfica, etcétera. Vexámolo en detalle:

 • Diversificación temporal: elixir o mellor momento para investir é practicamente imposible. Aínda que existen prognósticos, é difícil saber con precisión cando vaise a acadar o prezo mínimo para comprar ou o máximo para vender. A diversificación temporal consiste en investir pequenas cantidades periodicamente en lugar de investir o total dunha soa vez. Deste xeito, as accións cómpranse a distintos prezos, e os prezos máis elevados compénsanse con aqueles menores. Nunha compra única corremos o risco de que o prezo non sexa favorable ao coller un pico de mercado. Debemos primar, polo tanto, o investimento periódico.
 • Diversificación en función do tipo de activo: os distintos tipos de activos presentan niveis de rendibilidade e risco diferente. Xeralmente, os activos de renda fixa son máis seguros que os de renda variable, pero tamén son menos rendibles. Polo tanto, investir exclusivamente en activos de renda variable pode ser excesivamente arriscado, especialmente para investidores conservadores. Non obstante, un investimento que combina ambos os dous pode achegar maior rendibilidade cun nivel de risco moderado. Nunha diversificación máis completa, aparecen activos como a divisa ou o investimento inmobiliario.
 • Diversificación por tipo de empresa: Existen diferentes tipos de empresa, en función da súa capitalización ou de se é unha empresa asentada (value) ou en crecemento (growth). Nunha boa diversificación, é bo contar con estes diferentes perfís.
 • Diversificación por sector: a distribución do investimento entre distintas empresas debe incluír tamén empresas de distintos sectores. As empresas dun mesmo sector poden mostrar unha evolución similar e verse afectadas polos mesmos factores. Por exemplo, as empresas do sector tecnolóxico teñen unha rendibilidade potencial alta, pero en períodos de crise poden cotizar á baixa. Nese caso, destinar parte do investimento a empresas que producen outro tipo de bens pode compensar os resultados, xa que os diferentes sectores adoitan estar vinculados a distintos momentos do ciclo económico.
 • Diversificación por divisas: os cambios na cotización das distintas moedas tamén afectan ao rendemento do investimento. Polo tanto, investir en empresas que utilizan distintas divisas é outra forma de minimizar o risco de perdas pola depreciación dunha divisa concreta. En caso de, directamente preferir non estar suxeitos ao risco divisa, este pódese neutralizar con estratexias de coberturas con instrumentos derivados.
 • Diversificación xeográfica: a situación económica, social e política dun país ou rexión determina en gran medida a cotización das empresas desa zona. Para non depender en exclusiva das circunstancias dese mercado , convén diversificar o investimento entre empresas de distintos puntos do mundo.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Fondos de investimento: a diversificación ao alcance da man

Aínda que o ideal é diversificar o investimento de todas as formas anteriores, moitos investidores non contan con suficientes recursos como para adquirir unha carteira suficientemente diversificada a título individual. A isto contribúen produtos como os fondos de investimento, que baixo a filosofía do investimento colectivo permite a un investidor lograr unha ampla diversificación con importes de investimento reducidos e a uns custos reducidos. Por exemplo, un partícipe que conte con 3000 euros nun fondo de investimento, conta coa parte proporcional dese importe, que dependerá do peso que lle dean os xestores a cada valor, investido nos 30 ou 40 títulos cos que conta a carteira do fondo. Replicar esta estratexia a través da compra directa de accións non é posible, pois os custos de intermediación fano ineficiente.

En BBVA ofrecemos unha ampla gama de produtos de investimento que che permitirán diversificar e conseguir a maior rendibilidade posible. Visita a nosa sección de aforro e investimento en bbva.es ou acode a calquera oficina BBVA para obter máis información.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.