Nómina e Seguridade Social, claves das cotizacións

Explicámosche en que consisten as cotizacións que aparecen reflectidas na túa nómina mensual
A Seguridade Social constitúe un dos grandes logros do modelo de benestar do Estado español. Este sistema de protección social ocúpase de asignar prestacións e recursos co fin de garantir a estabilidade económica das persoas en situación de necesidade e evitar así as desigualdades sociais. O financiamento da Seguridade Social procede, principalmente, das contribucións dos traballadores do país, que se descontan automaticamente do seu salario mensual. Se es un traballador por conta allea e quixeches saber algunha vez cal é a relación entre as cifras e porcentaxes que aparecen na túa nómina e a Seguridade Social, neste artigo contámoscho.
Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

Que é a nómina?

A nómina é un documento empresarial que se utiliza a modo de xustificante de pagamento do salario que perciben os traballadores por conta allea. Desta forma, as nóminas cumpren unha dobre función: en primeiro lugar, permiten ás empresas levar un rexistro dos pagamentos asociados a cada un dos seus asalariados; en segundo lugar, informan os traballadores da procedencia do salario aboado, indicando o concepto de todas as asignacións, deducións e retencións aplicadas.

En España, as nóminas adóitanse emitir de maneira mensual e, xa que se trata de documentos oficiais, tenden a presentar unha estrutura moi similar. Xeralmente, a información relativa ao salario do traballador aparece analizada nunha serie de conceptos que inclúen, como mínimo, o salario base e cada unha das retencións aplicadas. Estas retencións divídense, pola súa parte, en dous grupos: a porcentaxe achegada á Axencia Tributaria en concepto de IRPF e as contribucións á Seguridade Social. A cantidade resultante da dedución das achegas e as contribucións, operación que se pode realizar coa nosa calculadora de soldos, é o salario neto que percibe o traballador na súa conta bancaria.

Cotizacións á Seguridade Social: bases, conceptos e porcentaxes

As cotizacións á Seguridade Social teñen como obxectivo sufragar os gastos propios deste sistema de protección, como poden ser os gastos sanitarios, as pensións de viuvez ou as de xubilación. Por norma, as empresas son as encargadas de aboar á Seguridade Social o importe correspondente ás cotizacións mensuais, que reúne tanto as achegas aplicables á propia empresa como as cotizacións individuais de cada traballador. Estas últimas son as que se reflicten nas nóminas e se deducen do soldo base dos asalariados.

A cota da Seguridade Social á que debe facer fronte cada traballador calcúlase en función de dous elementos: a base de cotización e os tipos de cotización. A base de cotización fai referencia á cantidade sobre a que se aplican as porcentaxes correspondentes e coincide coa remuneración total á que ten dereito o traballador cada mes. En termos xerais, este importe integra tanto a retribución mensual como a parte proporcional das pagas extraordinarias e outras percepcións que, aínda que non teñan carácter mensual, se aplican ao longo dese mesmo exercicio. Cada ano, o Estado establece unhas bases de cotización mínimas e máximas que varían en función da categoría profesional do traballador. En caso de que a cifra correspondente á base de cotización do asalariado sexa inferior ou superior aos límites estipulados, deberase axustar o importe de tal forma que coincida coa cantidade mínima ou máxima (segundo corresponda).

Servizo de Mudanza Central Servizo de Mudanza Central
Trae os teus recibos, ingresos e máis
Coñece todo o que podes facer a través do Servizo de Mudanza.

Os tipos de cotización, pola súa parte, fan referencia ás porcentaxes que se aplican sobre a base de cotización para calcular a cota individual da Seguridade Social. Do mesmo modo que as bases mínimas e máximas, os tipos de cotización revísanse e adáptanse anualmente, polo que é recomendable consultalos de maneira periódica. Na actualidade, os tipos aplicables na nómina dos traballadores por conta allea son os seguintes:

  • Continxencias comúns: 4,70% da base de cotización. Este concepto fai referencia ás enfermidades comúns, aos accidentes non laborais e á maternidade.
  • Horas extraordinarias: 2% en caso de forza maior e 4,70% no resto dos casos.
  • Desemprego: 1,55% no caso dos contratos indefinidos e 1,60% no dos contratos temporais.
  • Formación: 0,10% da base de cotización nos contratos de formación.

Desta forma, o sistema de cotizacións á Seguridade Social pretende ser o máis equitativo posible, ao esixir o pagamento dunhas cotas que son proporcionais ao salario de cada traballador.

O BBVA non é responsable do contido, veracidade, exactitude, suficiencia, integridade ou actualización deste artigo, xa que foi elaborado por terceiros alleos ao BBVA. O artigo ten valor meramente informativo e orientador, en ningún caso é vinculante nin obrigatorio e non constitúe nin oferta comercial nin compromiso contractual do BBVA.

A túa nómina en O BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa nómina da man da súa Conta Nómina Vai Contigo. Pero se o que desexas é traera a O BBVA desde outra entidade de forma rápida e sinxela, pomos á túa disposición noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou desde a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas con calculadora nomea Contas - Ferramentas con calculadora nomea

Ferramentas de contas

  • Calcula o código IBAN de calquera conta bancaria.
  • Calcula rapidamente o teu salario bruto e neto, as retencións que che corresponden ou o importe das túas pagas (mensuais e extra).