Sociedade xestora de institucións de investimento colectivo (SXIIC)

Sociedade anónima que ten como obxecto social a xestión e administración de fondos e sociedades de investimento. As súas actividades comprenden a definición e execución da política de investimento.