Ratio de rendibilidade

Miden o rendemento dunha empresa, pondo en relación os beneficios obtidos con distintas magnitudes. As máis utilizadas son a ROA (beneficios netos / activo total) e a ROE (resultados despois de impostos / fondos propios medios).