Ràtio de rendibilitat

Mesuren el rendiment d'una empresa, posant en relació els beneficis obtinguts amb diferents magnituds. Els més utilitzats són el ROA (Beneficis nets / Actiu total) i el ROE (Resultats després d'impostos / Fons propis mitjans).