Investidor

Persoa física ou xurídica que realiza operacións de compra ou venda de valores negociables.