Inversor

Persona física o jurídica que fa operacions de compra o venda de valors negociables.