Índice Nasdaq composite

Índice que mide o valor de mercado de todas as accións americanas e estranxeiras que cotizan no Mercado de Valores Nasdaq, elaborado mediante o termo medio ponderado de todas as accións que se negocian.