Índex Nasdaq composite

Índex que mesura el valor de mercat de totes les accions americanes i estrangeres que cotitzen en el mercat de valors Nasdaq, elaborat mitjançant la mitjana ponderada de totes les accions que es negocien.