Imposto ad valorem

Imposto recadado como porcentaxe do prezo ou valor dunha posesión.