Impost ad valorem

Impost recaptat com a percentatge del preu o valor d'una possessió.