Cotizar

Publicar os prezos dos diferentes valores que se negocian nun mercado determinado.