Conselleiro delegado

Membro do Consello de Administración en quen se delegan singularmente as facultades do órgano colexiado. O conselleiro delegado exerce, por delegación do Consello de Administración, todas as facultades que a este lle corresponden agás aquelas, que por lei ou polos estatutos sociais, teñan natureza de indelegables.