Conseller delegat

Membre del Consell d'Administració en qui es deleguen singularment les facultats de l'òrgan col·legiat. El conseller delegat exerceix, per delegació del Consell d'Administració, totes les facultats que corresponen a aquest llevat d'aquelles que, per llei o pels Estatuts Socials, tinguin naturalesa d'indelegables.