Capital desembolsado

Capital realmente achegado, en efectivo, en activos físicos ou inmateriais, polos accionistas dunha sociedade.