Bid-ask

Son os prezos de demanda e oferta. Bid é o prezo máis alto que o comprador está disposto a pagar e ask o prezo máis baixo ao que o vendedor está disposto a vender. A diferenza entre ambos os dous é o que se denomina spread, segmento de prezos, marxe ou diferencial de prezos, o cal constitúe un bo indicador da liquidez dun valor