Bid-ask

Són els preus de demanda i oferta. Bid és el preu més alt que el comprador està disposat a pagar i ask el preu més baix al qual el venedor està disposat a vendre. La diferència entre tots dos és el que es denomina spread, interval de preus, marge o diferencial de preus, el qual constitueix un bon indicador de la liquiditat d'un valor