Banda

Intervalo de cotizacións entre as que flutúa un título.