Balance de situación

Estado contable da empresa que reflicte a súa situación patrimonial nun momento determinado de tempo. Ten dúas partidas principais: Activo (bens e dereitos da empresa) e Pasivo (recursos propios e obrigas da empresa), cuxo valor debe ser equivalente.