Balanç de situació

Estat comptable de l'empresa que reflecteix la seva situació patrimonial en un moment determinat de temps. Té dues partides principals: Actiu (béns i drets de l'empresa) i Passiu (recursos propis i obligacions de l'empresa), el valor dels quals ha de ser equivalent.