Acción

Valor mobiliario que representa unha parte alícuota dunha sociedade anónima e que outorga ao seu titular os dereitos do accionista. É a parte en que se divide o capital dunha sociedade.