> 
 > 
Què és la renda variable

Com funcionen les inversions en renda variable

Per als inversors més decidits, la renda variable suposa una bona oportunitat de treure més partit als seus estalvis

La renda variable és un tipus d'inversió en què la recuperació del capital invertit i la rendibilitat de la inversió no estan garantides, ni són conegudes per endavant. A més pot passar que la rendibilitat sigui negativa, podent arribar fins i tot a perdre els diners invertits. Això es deu al fet que la rendibilitat de la renda variable depèn de diferents factors com poden ser l'evolució de l'empresa en què s'inverteix, la seva situació econòmica, el comportament dels mercats financers, etc. Les borses i mercats financers són sensibles davant qualsevol canvi que s'interpreti de manera positiva o negativa per part dels inversors i per això es consideren un termòmetre per a l'economia.

Un clar exemple de renda variable són les accions. Quan l'inversor compra accions adquireix una sèrie de drets entre els quals hi ha el cobrament de dividends. Si l'empresa obté beneficis durant l'exercici, i sempre que ho decideixi en la junta general, podrà repartir aquests beneficis entre els seus accionistes, en forma de dividend. A més d'aquest dret, l'accionista n'adquireix d'altres com el dret de vot, dret d'informació…

A molt llarg termini, la renda variable és l'únic actiu que aconsegueix batre la inflació. Això ocorre perquè a llarg termini hi ha una alta correlació entre renda variable i creixement econòmic d'un país, per bé que, en el curt i mitjà termini, és possible patir volatilitats que afectin el comportament de la inversió.

Com pot invertir el petit estalviador en renda variable?

A l'hora d'invertir en borsa, els inversors no poden operar de manera directa, sinó que ho han de fer a través d'intermediaris financers, que s'encarreguen d'executar les ordres de compra i venda que els seus clients els donen.

Totes les transaccions que es fan a la borsa compten amb la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que vetlla per la transparència i la correcta formació de preus, així com per la protecció dels inversors.

Una altra forma força habitual d'accedir al mercat de renda variable és a través dels fons d'inversió. Els fons són instruments d'estalvi que reuneixen un gran nombre d'inversors que inverteixen els seus diners mentre l'entitat gestora s'ocupa d'invertir-ho en diferents actius com poden ser les accions. D'aquesta manera, els partícips d'un fons d'inversió cerquen rendibilitzar la seva inversió, al mateix temps que cerquen seguretat, liquiditat i gestió professionalitzada invertint en el mercat de valors.

Per tant, a l'hora d'invertir en renda variable el més recomanable és acudir a l'entitat bancària o a un assessor professional, amb capacitat per oferir-te una solució a mida en funció del teu perfil i els teus objectius particulars d'inversió.

En tot moment, l'inversor ha de ser conscient que, a diferència de la renda fixa, on el risc és menor i la rendibilitat sol ser menor, la renda variable pot estar subjecta a grans variacions del mercat, la qual cosa suposa un risc més elevat. Tanmateix, a l'hora de necessitar recuperar la inversió, serà més ràpid recuperar la inversió en accions i participacions, atès que la liquiditat d'aquests instruments és més gran que la liquiditat associada a instruments de renda fixa.

Per a un inversor que s'inicia en el món de la renda variable, aquests són els passos a seguir:

1. Hem de plantejar-nos entrar en renda variable preferiblement en períodes llargs (3 anys o més).

2. Triar actius de renda variable global, és a dir, no referenciats amb una sola borsa, sector o estil d'inversió sinó amb diverses. Això ens permet tenir una major diversificació per tipus d'actiu.

3. És preferible invertir en renda variable mitjançant aportacions periòdiques (p.ex. mes a mes) davant la inversió en moments puntuals. Això ens permet guanyar diversificació en el temps.

4. Confiar en l'ajuda d'un assessor financer que ens ajudi a seleccionar quin fons o fons de renda variable ens convenen, així com a seguir la nostra inversió.


Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:

Com funcionen les inversions en renda variable