Tipus de plans de pensions

Coneix els diversos tipus de plans de pensions i troba el que millor s'adapta a tu

Els plans de pensions són instruments d'estalvi previsional que funcionen a partir de les aportacions de capital que els seus promotors i/o titulars fan; aquestes aportacions s'inverteixen en diferents actius financers, la composició dels quals depèn del tipus de pla, amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat subjecta als criteris marcats en la política d'inversió d'aquest.

Els plans de pensions es poden qualificar en funció de tres criteris:

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Plans de pensions segons promotor

Hi ha tres tipus de plans de pensions tenint en compte qui promou el pla. El promotor pot ser qualsevol societat, empresa, corporació, sindicat o col·lectiu. És a dir, el promotor és qui emprèn la creació del pla i, per tant, no s'ha de confondre amb els titulars o partícips del pla de pensions, que són els clients que contracten aquest pla.

 • Plans de pensions individuals: els promouen les entitats financeres i els seus titulars són les persones físiques. Aquests plans són contractats a títol personal per clients que volen estalviar i invertir en el seu futur. En aquest tipus de plans de pensions entren, per exemple, els oferts pels bancs i altres institucions financeres.
 • Plans de pensions d'ocupació: els promouen empreses o corporacions i els titulars són els seus propis empleats. Les aportacions al pla les fa la mateixa empresa promotora o bé el mateix empleat a títol personal.
 • Plans de pensions associats: els promouen sindicats, associacions o gremis i els seus titulars són els seus propis membres o afiliats. Només els titulars poden aportar al pla de pensions.

Plans de pensions segons les aportacions i prestacions

Un pla de pensions es nodreix partint de les aportacions que fan els seus titulars o promotors. Partint d'aquestes aportacions, el titular pot esperar unes prestacions futures. Així, depenent del tipus d'aportacions que es facin i de les prestacions que es percebin per aquestes, es poden trobar tres tipus de plans de pensions:

 • Plans d'aportació definida: en aquests plans de pensions es fixa una aportació que el titular o el promotor del pla anirà assumint de manera periòdica. En aquesta modalitat de pla de pensions no s'estipulen les prestacions futures, és a dir, en el moment del rescat del pla el titular pot esperar recuperar el seu capital invertit així com una rendibilitat –positiva o negativa– que variarà en funció de les inversions que hagi fet el pla. Aquests plans de pensions estan disponibles per a les tres modalitats de promotor: individual, d'ocupació i d'associats.
 • Pla de prestació definida: en aquests plans de pensions es garanteix que, en el moment del rescat, el titular rebrà el seu capital aportat així com una prestació o rendibilitat prèviament definida. Aquests plans de pensions només estan disponibles en la modalitat d'ocupació i associats.
 • Plans mixtos: aquests plans de pensions combinen característiques dels dos anteriors. D'una banda, es fixa una aportació periòdica a la qual el titular o promotor haurà de fer front; per una altra, s'estableix una rendibilitat o prestació mínima a la qual accedirà el titular del pla en el moment del rescat. Aquests plans de pensions només estan disponibles en la modalitat d'ocupació i associats.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Plans de pensions segons la seva política d'inversió

En funció dels tipus d'actius en què inverteixi el pla, o de la composició entre diferents tipus d'actius, podem trobar la classificació següent:

 • Renda fixa a curt i llarg termini: aquests plans de pensions inverteixen el capital en actius financers de renda fixa tant de caràcter públic (governs) com privat (empreses). Els títols de renda fixa tenen un risc teòric menor que altres productes financers però, al seu torn, una rendibilitat esperada també menor. La durada mitjana de la cartera de renda fixa a curt termini no pot ser superior a dos anys. (menor durada implica menor risc) i serà superior a dos anys en el cas de la categoria de renda fixa a llarg termini.
 • Renda fixa mixta: aquests plans inverteixen tant en renda fixa com en renda variable, encara que per invertir en aquesta última hi ha un màxim estipulat de capital que poden destinar: el 30% del total del pla.
 • Renda variable: aquests plans de pensions inverteixen en actius de renda variable, com ara accions cotitzades. Aquests plans de pensions ofereixen una rendibilitat esperada més gran que els plans de renda fixa, però també s'exposen a més risc de pèrdues.
 • Renda variable mixta: aquests plans combinen la inversió del capital entre renda variable, a la qual destinen entre un 30% i un 75% del capital del pla de pensions, i renda fixa.
 • Garantits: en els plans de pensions garantits es garanteix que el titular recuperarà al venciment la totalitat del capital inicial invertit, sempre que mantingui els seus diners fins al venciment. Aquests plans de pensions comporten un risc molt reduït, encara que també la seva rendibilitat és menor a la d'altres productes d'estalvi similars. 

S'aconsella contractar un tipus de pla de pensions o un altre en funció del perfil d'inversor que es vulgui adoptar, que dependrà, entre altres factors, del temps restant fins a la jubilació. A la vostra oficina de BBVA us informaran sobre les diferents opcions que teniu de cara a l'estalvi per a la vostra jubilació.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions