Què és el SOVI?

El SOVI suposa el pagament d'una pensió a aquells treballadors que no tenen dret a l'actual sistema de Seguretat Social

L'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) era la forma de protegir el treballador abans de l'actual sistema de Seguretat Social. Malgrat la seva antiguitat i obsolescència en la gran majoria dels casos, encara se segueix aplicant en els supòsits de vellesa, invalidesa o viduïtat d'aquells treballadors que van cotitzar abans de 1967. 

Fins al 2005, les pensions del SOVI estaven sotmeses a un estricte règim d'incompatibilitats. Tanmateix, l'article 4 de la Llei 3/2005 de 18 de març va establir el següent: “Les pensions del SOVI són compatibles amb les prestacions econòmiques de caràcter extraordinari que s'atorguin als ciutadans d'origen espanyol desplaçats, durant la seva minoria d'edat, a l'estranger durant el període comprès entre el 18-07-1936 i el 31-12-1939, com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar una gran part de la seva vida fora de territori nacional.” 

També el 2005, concretament amb la publicació de la Llei 9/2005, de 6 de juny, es va permetre la compatibilització de les pensions del SOVI amb les pensions de viduïtat del sistema de Seguretat Social actual.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Quantia econòmica de les pensions del SOVI i procediment de sol·licitud

Les pensions del SOVI suposen una prestació econòmica imprescriptible, vitalícia i de quantia fixa. La quantitat que s'ha de percebre el 2017 està establerta en 408,10 € mensuals en 14 pagues, sempre que no hi hagi concurrències amb altres prestacions o es tracti de la pensió per viduïtat. En aquest cas, sempre serà aquesta quantitat. 

En el cas de rebre una pensió SOVI per vellesa o invalidesa, a més de la prestació econòmica atorgada als desplaçats d'origen espanyol durant la seva minoria d'edat com a conseqüència de la Guerra Civil, s'afegeixen altres prestacions no considerades concurrents. Aquestes prestacions compatibles addicionals també estan regulades per la Llei 3/2005, de 18 de març, i són les següents: 

 • Les pensions percebudes pels mutilats útils o incapacitats de primer grau a causa de la Guerra Civil. 
 • Les pensions extraordinàries derivades per actes de terrorisme
 • Els subsidis d'ajuda per tercera persona.  En cas que hi hagi concurrències amb altres pensions, l'import a percebre per la pensió SOVI d'invalidesa o vellesa és de 396,20 € mensuals en 14 pagues. Ara bé, si la suma de totes les pensions concurrents i la del SOVI corresponent és inferior a la quantia fixada el 2016 per a la pensió concurrent, la pensió del SOVI augmentarà llavors un import igual a la diferència resultant.

D'altra banda, si hi ha concurrència amb una pensió de viduïtat de la Seguretat Social, la suma d'ambdues pensions no pot ser superior al doble de la pensió mínima de viduïtat per a persones amb 65 anys o més. El 2017, aquesta pensió de viduïtat està fixada en un mínim de 637,70 €. De manera que, si el SOVI més la pensió en qüestió sumen més de 1.275,40 € mensuals, l'import del SOVI es reduirà fins a assolir aquesta xifra.

La sol·licitud de les pensions del SOVI es pot fer a qualsevol Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social. Per fer el procediment, cal lliurar-hi la documentació següent:

 • DNI del sol·licitant. 
 • Targeta d'identificació fiscal del sol·licitant. 
 • Llibre de família o certificat de matrimoni en cas d'estar casat. 
 • DNI del cònjuge i de tots els familiars més grans de 14 anys que convisquin amb el sol·licitant i que estiguin a càrrec seu. 
 • Formulari de sol·licitud que trobaràs a l'enllaç següent. 

De manera addicional a aquests documents, si es vol sol·licitar la pensió SOVI per viduïtat, també cal lliurar la documentació següent, si té lloc algun dels casos:

 • Si és separat o divorciat: sentència de separació judicial o divorci. 
 • Si hi ha més d'un beneficiari de la pensió: declaració de convivència.

Requisits per rebre alguna de les pensions del SOVI

En el cas de la pensió del SOVI per vellesa, els requisits són els següents: 

 • Tenir complerts els 65 anys, o bé 60 si es tracta de vellesa a causa d'incapacitat. Aquesta incapacitat ha de ser permanent i impedir de manera total l'acompliment de la professió habitual. 
 • No tenir dret a cap altra prestació oferta pels règims que integren el sistema de Seguretat Social actual. Exceptuant, per descomptat, la pensió de viduïtat de la qual pugui ser beneficiari. 
 • Haver estat afiliat al Règim del Retir Obrer o haver cotitzat 1.800 dies al Règim del SOVI abans de l'1/01/1967.

Per a la pensió per invalidesa, serà necessari complir el següent: 

 • Que la invalidesa sigui permanent i absoluta per a la professió del sol·licitant i que sigui la causa del cessament laboral. 
 • Que no sigui derivada d'un accident de treball o malaltia professional indemnitzable.
 • Acreditar 1.800 dies de cotització al SOVI abans de l'1/01/1967. 
 • No tenir dret a una altra prestació de la Seguretat Social actual. 
 • Tenir complerts els 50 anys, o bé els 30 si la invalidesa és per immobilitat total de les extremitats, ceguesa o alienació mental incurable.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

En cas de pensió SOVI per viduïtat, els requisits canvien en funció de tres supòsits:

 • Pensionista del SOVI amb defunció anterior a l'1/01/1967:
  • El causant ha d'haver mort després de l'1/01/1956. 
  • El sol·licitant:
   • No tenir dret a cap altra pensió SOVI.
   • Tenir 65 anys en el moment de la defunció. Si en té 50 o més, se li guarda el dret a percebre la pensió per a quan compleixi els 65.
   • Sumar més de 10 anys de matrimoni amb el mort.
 • Pensionista del SOVI amb defunció posterior al 31/12/1966: s'exigiran els mateixos requisits que per a la pensió de viduïtat de la Seguretat Social.
 • No pensionista del SOVI:
  • Per al causant:
   • Defunció a partir de l'1/01/1956.
   • Haver estat afiliat al Retir Obrer Obligatori o acreditar 1.800 dies cotitzats al SOVI abans de l'1/01/1967.
  • Per al sol·licitant: els mateixos requisits que per als pensionistes morts abans de l'1/01/1967.

Tots els beneficiaris del SOVI poden optar per BBVA per ingressar en un banc de qualitat la seva pensió. Fent-ho gaudiran d'interessants beneficis com ara l'estalvi de comissions bancàries o targetes de crèdit gratuïtes.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?