Jubilació parcial: Què és i quins requisits hi ha

T'expliquem com funciona aquesta modalitat de treball que permet treballar a temps parcial i, alhora, cobrar una part de la pensió de jubilació

La jubilació parcial és un règim de vinculació amb la Seguretat Social força especial i que, naturalment, pot presentar grans avantatges per a aquelles persones que tinguin la possibilitat de sol·licitar-la. És especial perquè consisteix en una jubilació, iniciada com a mínim una vegada complerts els 60 anys, que es desenvolupa de manera simultània amb un contracte de treball a temps parcial. També hi ha la modalitat de jubilació parcial sense contracte de relleu, però els requisits per acollir-s'hi són més exigents.

D'aquesta manera, el beneficiari cobra un percentatge de la pensió de jubilació que li correspondria i a la vegada rep un salari per la seva activitat laboral.

La pensió de jubilació parcial que rep el beneficiari és compatible, com diem, amb el treball a temps parcial en l'empresa habitual. Però no només això, sinó també amb qualsevol altra activitat parcial que es desenvolupi abans de la jubilació, sempre que no s'augmentin les hores laborals. A més, també es poden percebre simultàniament unes altres prestacions de la Seguretat Social com la pensió de viduïtat o la prestació de desocupació.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Requisits per sol·licitar la jubilació parcial

Sense contracte de relleu

L'edat mínima exigida serà l'edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació (anys reals, sense aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació) i el contracte podrà ser a temps complet o a temps parcial.

La reducció de jornada estarà compresa entre un mínim d'un 25 % i un màxim del 50 %, o del 75 % per als que resulti d'aplicació la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.

S'exigeix un període mínim de cotització de 15 anys. Almenys 2 d'aquests hauran d'estar compresos en l'interval de 15 anys immediatament anteriors a causar el dret, i no s'exigeix una antiguitat mínima en l'empresa.

Amb contracte de relleu

El sol·licitant de la jubilació parcial amb contracte de relleu haurà de tenir un contracte de jornada completa i haver cotitzat, com a mínim, 33 anys a la Seguretat Social. Per calcular el període de cotització no es tindrà en compte la part proporcional de pagues extres, però sí el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria –si n'hi ha– amb límit màxim d'un any. Si es tracta d'un treballador amb una discapacitat igual o superior al 33%, el període obligatori de cotització per sol·licitar la jubilació parcial es rebaixa fins als 25 anys.

A més del període de cotització, el treballador ha d'haver desenvolupat els últims 6 anys de la seva activitat laboral a la mateixa empresa que li concedirà la jubilació parcial. S'entén que computa l'antiguitat acreditada en l'empresa anterior en dos casos:

 • Si el canvi de feina es va deure a una successió d'empresa, d'acord amb els termes previstos en l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors.
 • Si es tracta de dues empreses diferents però pertanyents al mateix grup empresarial.

L'últim requisit que ha de complir el sol·licitant de la jubilació parcial és la seva edat mínima. En aquest cas cal diferenciar els empleats que són mutualistes dels que no ho són:

 • Si tenen la condició de mutualistes: poden sol·licitar-la als 60 anys.
 • Si no tenen la condició de mutualistes: el requisit d'edat s'aplica de forma gradual des del 2013 fins al 2027 en funció dels períodes cotitzats. Mentre que el 2013 n'hi havia prou amb tenir 61 anys i un mes i haver cotitzat 33 anys i 3 mesos, el 2027, per jubilar-se parcialment, serà necessari tenir 63 anys i haver cotitzat 36 anys i 6 mesos. En l'actual 2017, cal tenir 61 anys i 6 mesos, amb una cotització de 34 anys i 3 mesos.

Característiques del contracte laboral per jubilació parcial

El contracte laboral que s'estableix una vegada acceptada la jubilació parcial del treballador, si el beneficiari és menor de l'edat ordinària de jubilació, haurà de signar-se simultàniament amb un contracte de relleu. A més, s'ha de formalitzar d'acord amb el model oficial i identificar el treballador que es jubila de forma parcial i el nou treballador rellevista; això serveix per establir de manera oficial la vinculació entre ambdós empleats.

A l'hora de fixar la seva dedicació, la reducció de jornada respecte a la qual desenvolupava el treballador abans de la jubilació parcial podrà ser des del 25 % fins al 50 %. Serà possible assolir el 75% de reducció sempre que el contracte de relleu sigui a jornada completa i per temps indefinit.

Finalment, pel que fa a la cotització a la Seguretat Social del jubilat parcial, des de 2014 s'incrementa gradualment un 5 % respecte a la cotització establerta per a 2013 del 50 %, amb l'objectiu d'assolir el 100 % de la base de cotització que hagués correspost per jornada completa el 2023. En l'actual 2017, un jubilat parcial cotitza el 70% de la seva base de cotització.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Quantia econòmica que es percep de la Seguretat Social

Els diners que es perceben de la Seguretat Social reben el nom de pensió de jubilació parcial; és el resultat d'aplicar el percentatge de reducció de la jornada laboral a l'import de la pensió de jubilació total que correspondria al beneficiari d'acord amb els anys de cotització que acrediti.

Ara bé, en aquest tipus de prestació econòmica cal tenir en compte dos aspectes a l'hora de calcular els diners que es rebran cada mes:

 • L'import de la pensió final no podrà ser inferior a la quantia que resultaria d'aplicar el percentatge de reducció de la jornada a l'import de la pensió de jubilació mínima vigent per a persones de més de 65 anys en el moment del càlcul.
 • No s'aplicaran coeficients reductors en funció de l'edat per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

D'altra banda, si una vegada establerta la pensió de jubilació parcial el beneficiari adquireix un increment de la reducció de la seva jornada laboral, la quantia de la pensió es modificarà aplicant el nou percentatge de reducció a l'import ja reconegut.

Si es dona el cas que el beneficiari de la pensió es troba en situació de pluriocupació, per calcular la base reguladora corresponent només es tindran en compte les bases de cotització del treball realitzat fins aquest moment i que és l'objecte de la reducció de jornada.

El jubilat parcial tindrà la condició de pensionista a l'efecte del reconeixement i la percepció de prestacions sanitàries, tant mèdiques com farmacèutiques, així com de les prestacions de serveis socials. Això permetrà, entre altres coses, sol·licitar el rescat d'un pla de pensions per la contingència de jubilació, que s'entendrà produïda.

Supleix des d'ara mateix les possibles carències amb BBVA

La fórmula de jubilació parcial pot resultar molt atractiva per a aquelles persones que es trobin a prop de l'edat ordinària de jubilació i que vulguin adaptar-se a la futura etapa d'inactivitat laboral d'una manera lenta i gradual. Tanmateix, sempre està present el dubte de poder mantenir el tren de vida habitual amb la pensió de jubilació de la Seguretat Social.

Per això, BBVA compta amb un ampli catàleg de plans de pensions en funció de l'edat i del perfil d'inversor de l'interessat. Entra a bbva.es i informa't de com un pla de pensions BBVA pot ser la millor eina per evitar-te preocupacions i ajustos de pressupostos quan t'arribi l'edat de jubilació.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?