Valor liquidatiu

És el preu unitari de la participació en un fons d'inversió. Es calcula dividint el patrimoni del fons entre el nombre de participacions en circulació en aquest moment. Al seu torn, el patrimoni es calcula en funció dels preus de mercat dels actius i valors mobiliaris que en aquesta data integren la cartera del fons (i que majoritàriament es negocien en mercats secundaris organitzats), restant-ne les despeses i comissions. La societat gestora calcula i publica diàriament el valor liquidatiu del fons (encara que en determinats tipus de fons es pot calcular amb menys freqüència).