Referència de registre (RR)

Codi identificatiu d'un valor en el sistema de representació per anotacions en compte.