Rang dinàmic

És la màxima variació, en percentatge, que pot existir entre dues ordres consecutives, és a dir, entre el preu dinàmic i el preu d'execució de l'ordre següent. Es calcula per a cada valor, tenint en compte la volatibilitat de les variacions de preus de cada valor durant la sessió. Per definició, el rang dinàmic és més petit que l'estàtic. S'utilitzen unes bandes estandarditzades de l'1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4% i 8%.