Plans de pensions

Un pla de pensions és un producte financer d'inversió i estalvi al qual fem aportacions periòdiques o puntuals que, en el futur, ens permetran disposar d'un capital o renda com a complement a la nostra pensió de jubilació.

Els plans de pensions ofereixen avantatges fiscals. Les aportacions efectuades redueixen la base imposable de l'IRPF. El límit de reducció fiscal es fixa en la més baixa de les quantitats següents: 8.000 euros o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques percebuts en l'exercici. Tanmateix, una vegada que decidim rescatar el nostre pla de pensions, aquests ingressos tributaran com a rendiment del treball.

El pla de pensions només es pot recuperar una vegada arribem a l'edat legal de jubilació o en certs supòsits, com ara defunció, incapacitat laboral, malaltia greu acreditada, execució hipotecària de l'habitatge habitual, atur de llarga durada, situacions de dependència severa o gran dependència i, des de l'1 de gener de 2025, liquiditat d'aportacions que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.

Una vegada s'arriba a l'edat de jubilació podem decidir com recuperar el nostre pla, o bé en forma de renda financera, és a dir, rebent un import la periodicitat del qual decidirem nosaltres mateixos, o bé en forma de capital en un únic pagament, o bé en forma mixta (com a combinació de les dues anteriors), o bé en forma lliure (sense una periodicitat definida).

Les nostres aportacions al pla de pensions s'inverteixen en diferents productes financers amb l'objectiu de produir una rendibilitat que variarà en funció del perfil d'inversor que vulguem adoptar: conservador, moderat o decidit. Així doncs, no tots els plans de pensions funcionen de la mateixa manera. En funció del tipus d'actius en què inverteixi el nostre banc podem classificar els plans de pensions de la manera següent:

  • Renda fixa: bons del tresor, renda fixa corporativa, obligacions, dipòsits. En funció de la durada d'aquests actius podem classificar-los en renda fixa a curt o llarg termini. S'aconsella per a perfils conservadors.
  • Renda variable: Més del 75% de la cartera està invertida en actius de renda variable, com ara accions, warrants. S'aconsella per a perfils decidits.
  • Mixtos: Combinen actius de renda fixa i renda variable. Adequat per a perfils moderats o decidits.
  • Garantits: Plans amb una rendibilitat assegurada, independentment de la marxa del mercat. S'aconsella per a perfils conservadors.

També et podria interessar

  • Comença a planificar la jubilació amb els plans de pensions de BBVA i gaudeix d'avantatges fiscals.