Plans de pensións

Un plan de pensións é un produto financeiro de investimento e aforro ao que facemos achegas periódicas ou puntuais que no futuro nos permitirán dispor dun capital ou renda como complemento á nosa pensión de xubilación.

Os plans de pensións ofrecen vantaxes fiscais. As achegas realizadas reducen a base impoñible do IRPF. O límite de redución fiscal se fixa na menor das seguintes cantidades: 8.000 euros ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e actividades económicas percibidos no exercicio. Porén, unha vez que decidamos rescatar o noso plan de pensións, estes ingresos tributarán como rendemento do traballo.

O plan de pensións só se pode recuperar cando alcancemos a idade legal de xubilación ou en certos supostos como falecemento, incapacidade laboral, enfermidade grave acreditada, execución hipotecaria da vivenda habitual, paro de longa duración, situacións de dependencia severa ou gran dependencia e, desde o 1 de xaneiro de 2025, liquidez de achegas que teñan unha antigüidade mínima de 10 anos.

Unha vez alcanzada a idade de xubilación podemos decidir como recuperar o noso plan, ben en forma de renda financeira, é dicir, recibindo un importe cuxa periodicidade decidiremos nós mesmos, ben en forma de capital nun único pagamento, en forma mixta (como combinación das dúas anteriores) ou en forma libre (sen unha periodicidade definida).

As nosas achegas ao plan de pensións invístense en diferentes produtos financeiros co obxectivo de producir unha rendibilidade que variará en función do perfil de investidor que queiramos adoptar: conservador, moderado ou decidido. Desta forma, non todos os plans de pensións funcionan da mesma maneira. En función do tipo de activos en que invista o noso banco podemos clasificar os plans de pensións da seguinte maneira:

  • Renda fixa: Bonos do Tesouro, renda fixa corporativa, obrigas, depósitos. En función da duración destes activos podemos clasificalos en renda fixa a curto ou longo prazo. Aconséllase para perfís conservadores.
  • Renda variable: Máis do 75 % da carteira está investida en activos de renda variable como accións, warrants. Aconséllase para perfís decididos.
  • Mixtos: Combinan activos de renda fixa e renda variable. Axeitado para perfís moderados ou decididos.
  • Garantidos: Plans cunha rendibilidade asegurada, independentemente da marcha do mercado. Aconséllase para perfís conservadores.

Tamén che podería interesar

  • Comeza a planificar a túa xubilación cos plans de pensións do BBVA e goza de vantaxes fiscais.