Participacions preferents

Actius financers que uneixen característiques de renda fixa i de renda variable. Els seus titulars tenen dret a una remuneració predeterminada no acumulativa, condicionada a l'obtenció de suficients beneficis distribuïbles per part d'una entitat (diferent de l'emissora) que actua com a garant, o per part del grup a què aquesta pertany. Malgrat la seva denominació, no atorguen cap preferència als seus titulars; de fet, en l'ordre de prelació de crèdits se situen darrere de tots els creditors comuns i subordinats; només estan per davant de les accions ordinàries. Es negocien en el mercat AIAF.