Participacions de fons d'inversió

Valors mobiliaris tramitables en borsa i fora d'aquesta que legitimen els seus titulars per a l'exercici dels drets inherents a la seva condició de partícips del fons. Es materialitzen en “certificats”.