Participacións de fondos de investimento

Valores mobiliarios tramitables en Bolsa e fóra dela que lexitiman aos seus titulares para o exercicio dos dereitos inherentes á súa condición de partícipes do fondo. Materialízanse en “certificados”.