Mercat primari

Captació de fons del públic per part d'una empresa, mitjançant l'emissió de nous valors. És a dir, els inversors obtenen títols recent creats, que adquireixen directament de l'emissor (per contraposició als mercats secundaris, en què es negocien títols ja emesos amb anterioritat que estaven en poder d'uns altres inversors). Tanmateix, també es consideren operacions de mercat primari les compres o vendes de valors que ja estaven en circulació, quan es fan a través d'una oferta pública.