Guany de capital

Hi ha guany de capital quan el preu de venda d'un actiu financer és superior al preu de compra.