Bretxa de rendiment

És la diferència entre el rendiment mitjà que proporcionen les accions (a través dels dividends) i el que s'obté de la renda fixa a llarg termini, durant un període de temps determinat. Gràficament s'expressa mitjançant una corba que permet comparar el comportament d'ambdós tipus de valors.