Benefici brut

Diferència entre la xifra d'ingressos i la xifra de despeses de l'exercici, abans de restar les amortitzacions i els impostos.