Auditoria

Actuació encaminada a examinar els estats financers d'una entitat a fi de verificar si aquests ofereixen una imatge fidel de la situació economicofinancera, patrimonial i de resultats d'aquesta.