Auditoría

Actuación encamiñada a examinar os estados financeiros dunha entidade co obxecto de verificar se estes ofrecen unha imaxe fiel da súa situación económica, financeira, patrimonial e dos seus resultados.