Arbitratge

Operacions efectuades per treure avantatge de les situacions d'ineficiència en els mercats. Es tracta d'aprofitar les diferències de cotització de valors que en algun sentit es puguin considerar similars i que cotitzin en la mateixa borsa, o d'un mateix valor que estigui cotitzant en borses diferents. També es pot fer arbitratge en el mercat de derivats, en el de renda fixa, entre el de derivats i el de comptat, entre el mercat primari i el secundari... L'arbitratgista vendrà el més car i comprarà el més barat, amb la qual cosa la possible ineficiència acaba per desaparèixer, o reduir-se al límit dels costos de transacció.