Ampliació alliberada

És una ampliació de capital amb càrrec a reserves. S'utilitzen les reserves disponibles, les primes d'emissió i la reserva legal, com a contravalor de les noves accions emeses, és a dir, es lliuren als accionistes accions noves, de manera gratuïta. Les ampliacions de capital així efectuades representen per a la societat un traspàs comptable del compte de reserves o de beneficis al de capital social. Per tant, no es produeix cap variació ni en els fons propis, ni en el patrimoni de la companyia.