Acció rescatable

Poc habituals en el mercat espanyol. Accions que poden ser amortitzades o rescatades per la societat emissora a sol·licitud d'aquesta, dels accionistes o d'ambdós. En els acords d'emissió es fixen les condicions per a l'exercici del rescat. En cas que només l'emissor tingui el dret de rescat, aquest no es podrà exercir fins a partir dels tres anys de l'emissió de les accions. Les accions rescatables han de ser íntegrament desemborsades en el moment de la subscripció.