Vantaxes de domiciliar a túa nómina ou pensión no BBVA

Domicilia a túa nómina ou pensión e non pagues comisións

Por administración e mantemento da conta

Por emisión de cheques e transferencias

Por emisión e mantemento de tarxeta de crédito ou débito

Así podes aforrar as comisións

Aplicarémosche estas vantaxes automaticamente na túa conta Va Contigo ao cumprires polo menos unha das condicións que detallamos a seguir. 

Consulta aquí as condicións aplicables á túa conta para te poderes beneficiar destas vantaxes.

Ingresos Cumprir polo menos un requisito
Ingresos
Nómina
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 800 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Pensión
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Desemprego
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Ingresos periódicos
Cumprir polo menos un requisito
Recibir ingresos por transferencias ou cheques que sumen, polo menos, 2.500 € ao trimestre.

Tamén podes despedirte das túas comisións:

 • Se es titular de máis de 1.000 accións BBVA, na conta asociada ao contrato de valores (as accións deben estar depositadas nun único contrato).
 • Ou mantés un saldo mensual medio de máis de 60.000 € en contas, depósitos ou produtos de aforro ou investimento en, polo menos, 2 dos últimos 4 meses, sempre que algún dos titulares da conta figure tamén como primeiro titular deses produtos.

IP Va Contigo: documento coa información precontractual que detalla as condicións entre o BBVA e o titular da conta.

Aplicarémosche estas vantaxes automaticamente na túa conta Xove BBVA ao cumprires as condicións que se detallan a seguir.

Lembra que non é preciso domiciliares a nómina para te beneficiares da Conta Xove BBVA sen comisións. 

Opción 1. Se todos os titulares da conta teñen menos de 21 anos.

Non tes comisións nin condicións.

Opción 2. Se algún dos titulares da conta ten entre 21 e 29 anos.

Se calquera titular da Conta Xove BBVA usa a tarxeta polo menos catro veces nos catro meses naturais anteriores ao mes en curso, tampouco pagaredes as comisións anteriores. Por exemplo, no mes de xuño, revísase o total de movementos de tarxeta dos meses de febreiro, marzo, abril e maio.

Opción 3. Realizar un ingreso de diñeiro coas seguintes condicións

Consulta aquí as condicións aplicables á túa conta para te poderes beneficiar destas vantaxes

Ingresos Cumprir polo menos un requisito
Ingresos
Nómina
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 800 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Pensión
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Desemprego
Cumprir polo menos un requisito
Igual ou superior a 300 € en, polo menos, 2 dos 4 últimos meses.
Ingresos
Ingresos periódicos
Cumprir polo menos un requisito
Recibir ingresos por transferencias ou cheques que sumen, polo menos, 2.500 € ao trimestre.
IP Xove: documento coa información precontractual que detalla as condicións entre o BBVA e o titular da conta.

Vantaxes

Na conta

Sen comisións de administración e de mantemento das contas sen cartilla activa ou con comisión de mantemento reducida de 10 €/ano nas contas con cartilla activa. 

Este programa aplícase ás modalidades de conta detalladas no ANEXO* 

 • Que se considera cartilla activa?
  • Para os efectos do Programa Adiós Comisiones, unha cartilla é considerada activa sempre que fose actualizada nos últimos 12 meses. 
 • Quen está exento do pagamento da comisión de mantemento reducida?
  • Os titulares que cumpran os requisitos e, ademais, estean nun destes casos: 
   • Que calquera sexa menor de 30 anos ou,
   • Que calquera teña domiciliada unha pensión por transferencia de polo menos 300 € ao mes ou,
   • Que calquera manteña un saldo medio mensual superior a 60.000 euros.

Tampouco pagarás esta comisión de mantemento se cumpres os requisitos e devolves a cartilla nunha oficina BBVA.

Nas tarxetas

Sen comisión anual por emisión e mantemento dunha das tarxetas de crédito ou débito detalladas no ANEXO*, que estean domiciliadas na conta e emitidas a nome dalgún dos titulares. 

 • A quen beneficia este aforro?
  • A todos os titulares da conta, que deixarán de pagar a comisión referida dunha das súas tarxetas. Só será obxecto de exención unha tarxeta por cada titular da conta.
 • Se se ten máis dunha tarxeta, sobre cal delas se aplica este aforro?
  • En caso de existiren varias tarxetas a nome do mesmo titular, estará exenta a tarxeta que teña unha comisión anual por importe máis alto, sempre que no ano en curso non se eximise xa do pagamento doutra comisión de tarxeta.

En caso de non haber máis dunha do mesmo importe, beneficiarase a tarxeta cuxo contrato se subscribise na data máis recente.

Noutros servizos

 • Relativo a cheques: sen comisión por emisión de cheques en euros da conta e tamén sen comisión de compensación e negociación por ingreso de cheques nacionais en euros. 
 • Relativo a gastos de correo: non se pagarán gastos de correo polo envío de información relativa á emisión e compensación de cheques.

Requisitos

Menores de 21 anos 

Se todos os titulares da conta están nesta franxa de idade, teñen dereito a todas as vantaxes anteriores.

Desde 21 anos ata 25 anos 

Se todos os titulares da conta están nesta franxa de idade e se cumpre que o primeiro titular da conta:

 • Ten contratada e activada unha das tarxetas BBVA.
 • Ten formalizado o contrato multicanle(1).
 • Ten o teléfono móbil e enderezo de correo electrónico na base de datos do BBVA.

Información de interese sobre este punto:

 • Que se entende por tarxeta activada nesta franxa de idade?

Que non teña ningún tipo de bloqueo (por exemplo, unha tarxeta está bloqueada porque aínda non se activou co PIN).

Dos 26 aos 29 anos

Se todos os titulares da conta están nesta franxa de idade e se cumpre que o primeiro titular da conta:

 • Teñen unha tarxeta BBVA activa e domiciliada na conta.
 • Ten formalizado o contrato multicanle(1).
 • Ten o teléfono móbil e o enderezo de correo electrónico na base de datos do BBVA. 

Información de interese sobre este punto:

 • Que se entende por tarxeta activa nesta franxa de idade?

Aquela que ten unha utilización mínima de polo menos 7 movementos, xa sexan compras en comercios ou disposicións de efectivo, durante os 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de febreiro, marzo, abril e maio. Para o cómputo das operacións considérase a data de cargo na tarxeta de crédito ou, no caso de que a tarxeta sexa de débito, na conta.

 • Como me aseguro de que o meu número de teléfono móbil e enderezo electrónico están na base de datos do BBVA?

Só hai que chamar ao 91 224 94 26 e facilitarllos á operadora, ou ben, introducilos na zona privada de bbva.es.

Clientes con nómina, pensión, prestación de desemprego ou ingresos periódicos para calquera idade 

Cando calquera dos titulares teña domiciliados na conta os seguintes importes mínimos, sempre polo mesmo concepto e mediante un único aboamento cada mes: 

 • Nómina por transferencia mensual de polo menos 600 €.
 • Pensión por unha transferencia mensual de polo menos 300 €.
 • Ingreso mensual por prestación por desemprego de polo menos 300 €.
 • Outro tipo de ingreso periódico mensual de polo menos 600 €.
 • Prestacións por plans de pensións individuais BBVA, plans de previsión individual BBVA ou plans de emprego BBVA mensuais de polo menos 300 €. 

E se cumpra con polo menos unha das 2 seguintes condicións:

 • Ter polo menos 5 cargos por débitos (recibos) domiciliados de servizos.
 • Ter unha tarxeta BBVA, das incluídas no ANEXO*, activa e domiciliada na conta.

Información de interese sobre este punto: 

 • Que se considera nómina, pensión ou prestación por desemprego para os efectos de Adiós Comisiones?

Os 3 tipos de ingresos fan referencia ás transferencias realizadas en concepto de nómina, pensión ou desemprego. En todos os casos, cómpre que o ingreso que se reciba estea correctamente identificado mediante a codificación bancaria correspondente.

Para os efectos de Adiós Comisiones considéranse unicamente as pensións contributivas, non contributivas e complementarias orixinadas pola Seguridade Social. Para cumprir con este requisito, os ingresos deben ser da mesma natureza e recibirse en polo menos 2 dos 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de febreiro, marzo, abril e maio. Se unha conta recibe un aboamento en concepto de nómina en febreiro e un aboamento en concepto de pensión en abril, a conta non cumprirá este requisito. 

 • Que se considera outro tipo de ingreso periódico?

Traspasos de efectivo a través de Cargo SEPA, transferencias ou ingresos de cheques por un importe mínimo unitario de 600 € mensuais durante 3 dos 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de febreiro, marzo, abril e maio.

Os aboamentos recibidos en concepto de Bizum non se consideran para os efectos de Adiós Comisiones.

 • Que se considera prestacións por plans de pensións BBVA, plans de previsión individuais BBVA ou plans de emprego BBVA?

Aboamentos unitarios en concepto de prestación por plans de pensións individuais BBVA, plans de previsión individuais BBVA ou plans de emprego BBVA por un importe mínimo de 300 € mensuais durante 3 dos 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de febreiro, marzo, abril e maio. 

 • Cando terá efecto o requisito relativo a cargos (recibos)?

Entenderase cumprida esta condición cando se cargasen na conta polo menos cinco cargos (recibos) de calquera emisor nos 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de febreiro, marzo, abril e maio. 

 • Que se entende por tarxeta activa para os efectos de Adiós Comisiones?

Unha tarxeta activa é aquela que ten unha utilización mínima de polo menos 7 movementos, xa sexan compras en comercios ou disposicións de efectivo, durante os 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de febreiro, marzo, abril e maio. Para o cómputo das operacións considérase a data de cargo na tarxeta de crédito ou, no caso de que a tarxeta sexa de débito, na conta.  

Clientes con saldo medio mensual superior a 60.000 € 

 • Só por iso teñen dereito a todas as vantaxes descritas. 

Información de interese sobre este punto: 

 • Como funciona no caso dun saldo medio mensual superior a 60.000 €?

Algún dos titulares da conta (sen ter en conta a orde de titularidade na conta) debe figurar como primeiro titular de produtos financeiros, cuxa suma de saldos medios mensuais sexa superior a sesenta mil euros, durante dous dos catro meses naturais anteriores ao que precede á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril.

 • Que produtos se terán en conta para aplicar esta exención?

Contas á vista, de aforro e a prazo, fondos de investimento, contas de valores, plans de pensións, unit links e os seguintes seguros de aforro: PIAS BBVA, Europrazo BBVA, Rendas BBVA, Rendas Aseguradas BBVA, Rendas Variables BBVA, Rendas Diferidas BBVA, Rendas PPA BBVA e PPA Acumulación BBVA. 

 • E como se calcula o saldo medio mensual?

Para este cálculo utilizaremos o valor final do día, sobre as seguintes referencias por produto:

 • Contas, o saldo acredor.
 • Fondos de investimento, plans de pensións e unit links, o valor liquidativo.
 • Contas de valores, o valor efectivo.
 • Seguros de aforro, o saldo menos a retención fiscal.

Información de interese sobre este punto:

 • Terase dereito a todas as vantaxes descrita, só por ser titular de polo menos 1.000 accións BBVA. 

Información de interese sobre este punto: 

 • Cales son os requisitos con respecto á conta depositaria das accións?

As 1.000 accións deben estar depositadas nunha única conta ou referencia de valores en, polo menos, un dos 2 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención concreta. Por exemplo, no mes de xuño, revísanse os meses de abril e maio. 

Non computarán a suma dos valores depositados en varias referencias.

A conta que aforrará as comisións será aquela que ademais de estar no ANEXO* teña asociada o contrato de valores como conta operativa (para cargos e aboamentos). 

Titulares que realicen actividades profesionais ou mercantís por conta propia 

Cando se realicen os seguintes tipos de ingresos na conta por un importe total de polo menos 600 € mensuais:

 • Traspaso efectivo a través de Cargo SEPA. 
 • Aboamento de remesas de cargos (recibos) domiciliados.
 • Ingresos de efectivo.
 • Ingresos de cheques.
 • Transferencias.
 • Ordes de pagamento agrario.
 • Procedentes da operativa de contratos de Factoring ou Confirming.
 • Procedentes da negociación de documentos e créditos comerciais.
 • Procedentes da facturación a través de TPV contratado co BBVA.
 • Prestacións por plans de pensións individuais BBVA, plans de previsión individuais BBVA ou plans de emprego BBVA mensuais por un importe mínimo unitario de 300 €. 

E, adicionalmente, que nesa mesma conta se cumpran, polo menos, 2 dos seguintes 5 supostos

 • Pagamento mensual de seguros sociais ou colexios profesionais, por un importe igual ou superior a 175 €.
 • Ter polo menos 5 cargos por débitos (recibos) domiciliados de servizos.
 • Pagamento de nóminas, por un importe igual ou superior a 600 € ao mes.
 • Pagamento de tributos estatais, autonómicos ou municipais, por un importe igual ou superior a 100 € ao mes.
 • Que algún dos titulares teña unha Tarxeta BBVA activa e domiciliada na conta.

Malia o anterior, os clientes titulares das contas recollidas no Anexo destas bases*, cuxa actividade empresarial estea englobada nos CNO 0029 (Agricultor) ou 0061 (Traballador por conta propia de explotacións agrícolas ou de pesca), poderanse acoller ás vantaxes do programa cumprindo únicamente 2 dos 5 supostos anteriormente descritos, sen que cumpra acreditar ingreso algún na conta.

Información de interese sobre este punto: 

 • Criterios de cumprimento das diferentes condicións.
  • Ingresos de polo menos 600 €, revisarase que, con independencia da forma na que se realicen, os ingresos de produciron en polo menos 3 dos 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención da que se trate.
  • Seguros sociais ou colexios profesionais, pagamento a través da conta en 2 dos 4 meses naturais anteriores á liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención da que se trate.
  • Nóminas, pagamento a través da conta con vantaxes en 2 dos 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención da que se trate. 
  • Cargos (recibos) domiciliados, entenderase cumprida esta condición cando se cargasen na conta con vantaxes polo menos 5 cargos (recibos) de calquera emisor nos 4 meses naturais anteriores á data de liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención da que se trate. 
  • Tributos, pagamento a través da conta con vantaxes en 2 dos últimos 6 meses naturais anteriores á liquidación, devindicación ou realización da operación, segundo a exención da que se trate.  

Un mes natural é o período comprendido entre o primeiro e o último día de cada mes, ambos os dous incluídos.

Máis información

Cando se aplica o Programa Adiós Comisiones? 

Aplícase automaticamente e poderás tirar beneficio das súas vantaxes por manter unha conta e cumprir os requisitos. Porén, o banco deixará sen efecto a aplicación das exencións nos seguintes casos:

 • Se se cancela a conta por calquera motivo. 
 • Se deixan de cumprirse os requisitos e condicións que dan dereito ás exencións. 
 • Cando, a xuízo do banco, algún dos titulares da conta realizasen unha actuación fraudulenta para obter a exención. 

Que duración ten? 

A aplicación das vantaxes mencionadas terá carácter indefinido, aínda que o BBVA resérvase a posibilidade de modificar as condicións do programa, así coma de cancelado en calquera momento.

No suposto de que o banco decidise modificar ou cancelar o Programa Adiós Comisiones, notificarao aos beneficiarios do mesmo. Esta notificación realizarase con dous meses de antelación, mediante comunicación individual aos clientes beneficiarios do Programa. 

Que facer en caso de incidencias? 

Para calquera dúbida relativa á aplicación ou interpretación deste programa, os clientes/titulares poderán dirixirse calquera oficina do BBVA, ou ben por escrito a: 

BBVA Servizo de Atención ao Cliente

Apartado de Correos 1598
28080 Madrid

*Podes consultar aquí as bases do Programa Adiós Comisiones: ver documento

(1) O contrato multicanle establece as condicións que regulan as canles que pon o BBVA á túa disposición para a contratación de produtos e servizos (web, app, banca telefónica, ATM, etc.) e que podes asinar en calquera momento na túa oficina, a través de bbva.es e da app BBVA.

Transferencias en liña

En bbva.es, app BBVA e caixeiros non pagas comisións nas túas transferencias en euros, coroas suecas ou en lei (RON) romaneses dentro do ámbito do Espazo Económico Europeo (membros da Unión Europea + Islandia, Liechtenstein e Noruega). Non incluídas as realizadas en soporte magnético, OMF (orde de movemento de fondos), transferencias valor día e transferencias inmediatas. Para as transferencias non incluídas serán de aplicación os conceptos complementarios e gastos de transferencias establecidos para eses fins.