Imposto renda Navarra

A continuación informámolo/a, de forma resumida, da normativa que se aplica nos diferentes produtos financeiros para a declaración dos impostos da renda correspondentes ao exercicio de 2016.

(88 kB) -- Máis información Renda 2016

Os xuros aboados constitúen rendementos netos do capital mobiliario, polo que se integran na base impoñible do aforro, tributando aos tipos da seguinte escala: 19,5 % ata 6.000 euros, 21,5 % desde 6.000,01 euros ata 50.000 euros e 23,5 % desde 50.000,01 euros en diante.

A partir de 1 de xaneiro de 2015 desaparece a compensación para depósitos contratados con anterioridade a 20.1.2006 que prevían as correspondentes leis de orzamentos xerais do Estado como compensación pola eliminación da antiga redución do 40 % que era aplicable a rendementos xerados en prazos superiores a dous anos.

Ademais, xa pode aprobar o borrador da Renda desde os nosos caixeiros BBVA, descubra como facelo no noso blog.

Información sobre operacións de valores

Dividendos e xuros

O importe íntegro incluirase na base impoñible do aforro, tributando aos tipos da seguinte escala: 19,5 % ata 6.000 euros, 21,5 % desde 6.000,01 euros ata 50.000 euros e 23,5 % desde 50.000,01 euros en diante. 

Con efectos no día 1 de xaneiro de 2015 elimínase a exención de tributación dos primeiros 1.500 euros de dividendos. 

Gastos deducibles do rendemento: exclusivamente os de administración e depósito de valores negociables, sen que se consideren como tales os que correspondan a unha xestión discrecional e individualizada da carteira. 

Imposto satisfeito no estranxeiro: en caso de rendementos de valores estranxeiros que soportasen un imposto sobre a renda no país de procedencia, sempre que non haxa dereito á súa devolución naquel país, este imposto poderase deducir da cota do IRPF co límite do resultado de aplicar o tipo medio efectivo de gravame á parte da base liquidable gravada no estranxeiro.

Rendementos de Letras do Tesouro

O rendemento que haberá que integrar na base impoñible do aforro será o importe do rendemento íntegro, que é o resultado de restar ao rendemento previo (obtido pola diferenza entre o valor de transmisión e o de adquisición das Letras) os gastos accesorios á adquisición e ao alleamento.

Rendemento por transmisión de activos financeiros

O rendemento que haberá que integrar na base impoñible do aforro será o importe do rendemento íntegro, que será o resultado de restar do rendemento (diferenza entre o valor de transmisión e o de adquisición do activo) os gastos accesorios á adquisición e á transmisión.

Para determinar o rendemento neto deduciranse dos rendementos íntegros exclusivamente os gastos de administración e depósito dos valores negociables, sen que se consideren como tales os que correspondan a unha xestión discrecional e individualizada da carteira. 

A partir de 1 de xaneiro de 2015 desaparece a compensación para activos financeiros contratados con anterioridade a 20.1.2006 que prevían as correspondentes leis de orzamentos xerais do Estado como compensación pola eliminación da antiga redución do 40 % que era aplicable a rendementos xerados en prazos superiores a dous anos.

Transmisión de accións

Téñase en conta que se durante o exercicio efectuou algunha transmisión de accións, pódenselle producir, para os efectos do IRPF, ganancias ou perdas patrimoniais. Para o seu cálculo a normativa fiscal establece unha serie de criterios que son distintos segundo se trate de accións que cotizan ou non na bolsa. Lembrámoslle estes criterios no caso de accións cotizadas.

Así, no caso de transmisión de accións cotizadas, a ganancia ou a perda patrimonial computarase pola diferenza entre a súa cotización na data da transmisión (ou prezo pactado cando sexa superior) e o seu valor de adquisición. Para determinar o valor de adquisición deducirase o importe dos dereitos de subscrición alleados, salvo que este fose superior ao valor de adquisición das accións das que procedían, en cuxo caso a diferenza xa foi ganancia patrimonial no exercicio en que se venderon os dereitos de subscrición. 

Debe ter en conta que, se é accionista dunha sociedade cotizada que realizou unha ampliación de capital, no caso de venda dos seus dereitos de subscrición o importe desa venda —sempre que non sexa superior ao valor de adquisición das accións— non hai que declaralo neste exercicio, senón que hai que restalo do prezo de adquisición das accións para os efectos de futuras transmisións destas. No caso de ser superior, o exceso é ganancia patrimonial no exercicio en que se produciu a venda dos dereitos. 

Nota: Con efectos no día 1 de xaneiro de 2017, o importe obtido pola transmisión dos dereitos de subscrición non minorará o valor de adquisición das accións das que proceden, senón que tributará como ganancia patrimonial suxeita a retención. 

Cando existan accións homoxéneas e non se alleen todas, para efectos fiscais considéranse transmitidas as que foron adquiridas en primeiro lugar (sistema FIFO). Para as accións adquiridas antes de 31.12.1994, existe unha redución do 25 % (14,28 % en caso de IIC) por cada ano de permanencia que exceda de dous, tomando como período de permanencia o número de anos (redondeado por exceso) que medie entre a adquisición e 31 de decembro de 1996. Esta redución será aplicada a toda a ganancia patrimonial obtida sempre que o valor de transmisión da acción sexa inferior á súa cotización media do último trimestre de 2005. Se o valor de transmisión da acción fose igual ou superior ao da cotización media do último trimestre de 2005, a mencionada redución só se aplicará á parte da ganancia comprendida entre o custo de adquisición e esa cotización media. O resto da ganancia, é dicir, a comprendida entre esta cotización media e o valor de transmisión, non gozará de ningunha redución. 

No entanto, a redución descrita no parágrafo anterior está limitada desde 1 de xaneiro de 2015 a un valor de transmisión máximo de 400.000 euros. A partir desa cifra non se poderán aplicar. 

Polo tanto, cando se transmita un elemento que tería dereito a aplicar a redución por ser adquirido antes de 31.12.1994, hai que ver se as transmisións realizadas desde 1 de xaneiro de 2015 con dereito á citada redución superaron de valor de transmisión os 400.000 euros. En caso afirmativo, xa non se poderán aplicar para o elemento que se pretende transmitir e en caso negativo poderanse aplicar por completo se a suma do valor de transmisión dos elementos transmitidos desde 1 de xaneiro máis o valor de transmisión do elemento que se pretende transmitir non supera os 400.000 euros e proporcionalmente se si o supera. 

Con efectos no día 1 de xaneiro de 2015, as ganancias ou perdas patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimoniais intégranse, con independencia do seu período de xeración, na base impoñible do aforro, conforme á seguinte escala: 19,5 % ata 6.000 euros, 21,5 % desde 6.000,01 euros ata 50.000 euros e 23,5 % desde 50.000,01 euros en diante.

O reembolso das participacións orixinará unha ganancia ou perda patrimonial pola diferenza entre o valor de alleamento destas e o seu valor de adquisición. Téñase en conta que para efectos fiscais considéranse transmitidas as que se adquiriron en primeiro lugar (sistema FIFO). 

Para as participacións adquiridas antes de 31.12.1994, existe unha redución do 14,28 % por cada ano de permanencia que exceda de dous, tomando como período de permanencia o número de anos (redondeado por exceso) que medie entre a adquisición e 31 de decembro de 1996. Esta redución aplicarase a toda a ganancia patrimonial obtida sempre que o valor de transmisión da participación sexa inferior ao seu valor liquidativo no día 31.12.2005. Se o valor de transmisión da participación fose igual ou superior ao valor liquidativo en 31.12.2005, a mencionada redución só será aplicada á parte da ganancia comprendida entre o custo de adquisición e o devandito valor liquidativo. O resto da ganancia, é dicir, a comprendida entre este valor liquidativo e o valor de transmisión, non gozará de ningunha redución. 

No entanto, a redución descrita no parágrafo anterior está limitada desde 1 de xaneiro de 2015 a un valor de transmisión máximo de 400.000 euros. A partir desa cifra non se poderán aplicar. 

Polo tanto, cando se transmita un elemento que tería dereito a aplicar a redución por ser adquirido antes de 31.12.1994, hai que ver se as transmisións realizadas desde 1 de xaneiro de 2015 con dereito á citada redución superaron de valor de transmisión os 400.000 euros. En caso afirmativo, xa non se poderán aplicar para o elemento que se pretende transmitir e en caso negativo poderanse aplicar por completo se a suma do valor de transmisión dos elementos transmitidos desde 1 de xaneiro máis o valor de transmisión do elemento que se pretende transmitir non supera os 400.000 euros e proporcionalmente se si o supera. 

Con efectos no día 1 de xaneiro de 2015, as ganancias ou perdas patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimoniais intégranse, con independencia do seu período de xeración, na base impoñible do aforro, conforme á seguinte escala: 19,5 % ata 6.000 euros, 21,5 % desde 6.000,01 euros ata 50.000 euros e 23,5 % desde 50.000,01 euros en diante. 

Suxeitas a retención do 20 % ata 11 de xullo de 2015 e do 19,5 % desde 12 de xullo de 2015. (19 % en 2016).

No exercicio en que o asegurado perciba prestacións en forma de capital, prodúceselle para efectos fiscais un rendemento do capital mobiliario, que virá determinado pola diferenza entre o capital percibido e o importe das primas satisfeitas (en concreto, calcúlase prima por prima, pola diferenza entre a prima satisfeita e o capital percibido que lle corresponda). 

Para as primas satisfeitas antes de 31.12.1994, o rendemento xerado proporcionalmente ata 20.1.2006 goza da redución gañada por aplicación do 14,28 % por cada ano de antigüidade que no día 31.12.96 excedese de 2. 

No entanto, a redución descrita no parágrafo anterior está limitada desde 1 de xaneiro de 2015 a un valor de transmisión máximo de 400.000 euros. A partir desa cifra non se poderán aplicar. 

Polo tanto, cando se transmita un elemento que tería dereito a aplicar a redución por ser adquirido antes de 31.12.1994, hai que ver se as transmisións realizadas desde 1 de xaneiro de 2015 con dereito á citada redución superaron de valor de transmisión os 400.000 euros. En caso afirmativo, xa non se poderán aplicar para o elemento que se pretende transmitir e en caso negativo poderanse aplicar por completo se a suma do valor de transmisión dos elementos transmitidos desde 1 de xaneiro máis o valor de transmisión do elemento que se pretende transmitir non supera os 400.000 euros e proporcionalmente se si o supera. 

Os rendementos obtidos integraranse na base impoñible do aforro, tributando aos tipos da seguinte escala: 19,5 % ata 6.000 euros, 21,5 % desde 6.000,01 euros ata 50.000 euros e 23,5 % desde 50.000,01 euros en diante. 

A partir de 1 de xaneiro de 2015 desaparece a compensación para primas achegadas con anterioridade a 20.1.2006 que prevían as correspondentes leis de orzamentos xerais do Estado como compensación pola eliminación da antiga redución do 40 % que era aplicable a rendementos xerados en prazos superiores a dous anos. 

Por outra parte, se o seguro é de rendas vitalicias inmediatas considerarase rendemento do capital mobiliario, para integrar na base impoñible do aforro o resultado de aplicar a cada anualidade as porcentaxes seguintes en función da idade do asegurado na data de contratación do seguro:

Idade do asegurado %
Idade do asegurado
Menos de 40 anos
%
40%
Idade do asegurado
Entre 40 e 49 anos
%
35%
Idade do asegurado
Entre 50 e 59 anos
%
28%
Idade do asegurado
Entre 60 e 65 anos
%
24%
Idade do asegurado
Entre 66 e 69 anos
%
20%
Idade do asegurado
Máis de 70 anos
%
8%

Na información fornecida xa se lle facilita o rendemento do capital mobiliario resultante de aplicar á anualidade percibida as porcentaxes citadas. 

Suxeitas a retención do 20 % ata 11 de xullo de 2015 e do 19,5 % desde 12 de xullo de 2015. (19 % en 2016).

Achegas

Son deducibles da parte xeral da base impoñible, co límite individual por partícipe da menor das seguintes cantidades: 

 • 30 % dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas. 
 • 8.000 euros.

Inclúense nos límites anteriores as achegas realizadas a outros sistemas de previsión social: Plans de emprego (incluídas as contribucións realizadas polo promotor, mutualidades de previsión social, plans de previsión asegurados, plans de previsión social empresarial e seguros privados que cubran exclusivamente o risco de dependencia. 

As achegas que non se puidesen reducir por insuficiencia da base impoñible xeral ou porque excedan do límite porcentual (30 %) poderanse trasladar aos cinco exercicios seguintes, respectando eses mesmos límites, aínda que así o debe solicitar na súa declaración de renda. 

A partir de 1 de xaneiro de 2015, os partícipes poden dispor anticipadamente do importe dos seus dereitos consolidados correspondentes a achegas realizadas con polo menos dez anos de antigüidade (2025). 

Os dereitos derivados de achegas efectuadas ata 31 de decembro de 2015, cos rendementos correspondentes a estas, estarán dispoñibles a partir de 1 de xaneiro de 2025. 

Lembre que se o seu cónxuxe non obtén rendementos netos do traballo nin de actividades económicas ou os obtén en contía inferior a 8.000 €, pode deducir as achegas ao plan do seu cónxuxe, co límite de 2.500 € anuais. 

Así mesmo, lembrámoslle que existen especialidades en caso de achegas a plans de pensións a favor de persoas cun grao de minusvalía igual ou superior ao 65 %, tanto respecto das achegas efectuadas pola propia persoa con discapacidade como polas efectuadas polos seus parentes en liña directa ou colateral ata o terceiro grao incluído.

Prestacións

As prestacións recibidas teñen a consideración de rendementos do traballo persoal para todos os efectos (retencións, deducións dos rendementos netos do traballo), polo que se integrarán como tales na parte xeral da base impoñible. Para as continxencias acontecidas a partir de 1.1.2007, cando a prestación se perciba en forma de capital e transcorresen máis de dous anos desde a primeira achega ou se tratase dunha prestación de invalidez, só a parte desa prestación correspondente a achegas realizadas ata 31.12.2006 se integrará na base impoñible xeral coa previa redución do 40 %*. A parte da prestación correspondente a achegas realizadas a partir de 1.1.2007 non terá ningunha redución. 

* En relación coa redución do 40 % para achegas realizadas ata 31.12.2006, só se permite a súa aplicación da seguinte maneira: 

 • Para continxencias acontecidas a partir de 1 de xaneiro de 2015 poderase aplicar a redución do 40 % cando se solicite o cobramento da prestación no mesmo exercicio en que aconteza a continxencia ou nos dous seguintes. 
 • Para continxencias acontecidas nos exercicios 2011 a 2014, só se poderá aplicar ás prestacións percibidas ata a finalización do oitavo exercicio seguinte a aquel no que aconteceu a continxencia correspondente. 
 • Para continxencias acontecidas no exercicio 2010 ou anteriores, só se poderá aplicar a redución ás prestacións percibidas ata 31 de decembro de 2018. 

Se a prestación se percibe en forma de renda, a integración na parte xeral da base impoñible efectuarase sen ningunha redución (salvo no caso de plans de pensións a favor de persoas con grao de minusvalía igual ou superior ao 65 %, que se beneficiarán dunha redución no IRPF ata un importe máximo de 3 veces o IPREM, sempre que as prestacións sexan percibidas pola propia persoa con discapacidade). 

Do mesmo modo, se a prestación se percibe en forma de pagamentos sen periodicidade regular, a integración na base impoñible xeral efectuarase sen ningunha redución.

Peculiaridades do réxime tributario foral de Navarra

Algunhas destas particularidades en materia de IRPF, respecto do réxime fiscal do Territorio Común, que merecen unha mención especial son: 

 • A base impoñible especial do aforro tributa aos tipos da seguinte escala: 19 % ata 6.000 euros, 21 % desde 6.000,01 euros ata 18.000 euros e 23 % desde 18.000,01 euros en diante. 
 • Para os rendementos das contas e imposicións e de activos financeiros xerados en máis de dous anos tampouco existe a redución do 40 %, aínda que na Lei foral non está previsto ningún mecanismo de compensación fiscal. 
 • Nas contas aforro vivenda os suxeitos pasivos cuxa suma de bases do período impositivo (calculada de acordo co disposto na normativa do IRPF) sexa inferior a 20.000 euros (40.000 para unidades familiares que opten pola tributación conxunta) poden practicar a dedución polas achegas en contas vivenda, sempre que no prazo de 10 anos, contados desde a finalización do período impositivo en que se abra a conta, tales achegas sexan destinadas á primeira adquisición ou rehabilitación da vivenda. 

Por outra parte, considérase que non se incumpriu o requisito de destino das cantidades depositadas á primeira adquisición de vivenda habitual nos casos en que se produza a resolución do contrato de compravenda da vivenda por causas excepcionais e o vendedor ou promotor devolvese ao contribuínte as cantidades entregadas a conta e este as reintegrase na conta vivenda antiga ou nunha nova, no caso de que cancelase a conta anterior. 

A base de dedución de cada exercicio impositivo non poderá exceder de 7.000 euros por suxeito pasivo (15.000 para unidades familiares que opten pola tributación conxunta). 

O importe total das bases correspondentes ás deducións citadas non poderá exceder de 120.000 euros para o conxunto dos períodos impositivos do suxeito pasivo (para unidades familiares que opten pola tributación conxunta, o límite anterior elévase a 240.000 euros).

Porén, xa non poden practicar a dedución polas achegas a conta vivenda realizadas a partir de 1 de xaneiro de 2013 os suxeitos pasivos cuxa suma de bases do período impositivo (calculada de acordo co disposto na normativa do IRPF) sexa igual ou superior a 20.000 euros (40.000 para unidades familiares que opten pola tributación conxunta), pero non perderán o dereito ás deducións practicadas con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013. Sempre que se destinen á adquisición ou rehabilitación da primeira vivenda habitual antes do transcurso de 10 anos desde a apertura da conta).

 • Nos créditos e préstamos destinados á adquisición da vivenda habitual, sinalamos as seguintes diferenzas que deben ser tidas en conta: 

Tras a aprobación da Lei foral 22/2012, de 26 de decembro, modificouse substancialmente a dedución por investimento en vivenda habitual con efectos a partir de 1 de xaneiro de 2013:

 • Restrínxese o acceso á dedución en función da base liquidable que o suxeito pasivo obteña no período impositivo. Con carácter xeral, o límite será de 20.000 euros (22.000 para os membros de familias numerosas que presenten declaración individual) e de 40.000 euros para os suxeitos pasivos que opten pola tributación conxunta (44.000 no caso de que ademais sexan familias numerosas).
 • Redúcese a base máxima da dedución anual por investimento en vivenda habitual desde 9.015 euros ata 7.000 euros en tributación individual (desde 21.035 a 15.000 euros en tributación conxunta).

O importe total das bases correspondentes á dedución non poderá exceder de 120.000 euros (240.000 euros en tributación conxunta) para o conxunto dos períodos impositivos.

Establécese un réxime transitorio, en virtude do cal continúan a gozar do dereito á citada dedución os contribuíntes que antes de 1 de xaneiro de 2013:

 1. Adquirisen ou rehabilitasen a vivenda habitual.
 2. Iniciasen as obras de rehabilitación ou de ampliación da vivenda habitual. 
 3. Iniciasen as obras de construción da vivenda habitual ou satisfixesen cantidades a conta ao promotor daquelas. 
 4. Iniciasen obras e instalacións de adecuación da vivenda. 
 5. Adquirisen a vivenda habitual, nos supostos de nulidade matrimonial, divorcio ou separación xudicial pola adquisición da que foi, durante a vixencia do matrimonio, a vivenda habitual do suxeito pasivo e continúe a ter tal condición para os fillos comúns e para o proxenitor en cuxa compañía fiquen.

As persoas que se encontren nalgunha destas circunstancias e a suma de bases do período impositivo sexa igual ou superior a 20.000 euros anuais (22.000 para os membros de familias numerosas que presenten declaración individual) poderanse seguir beneficiando do réxime da dedución existente ata 31 de decembro de 2012, aínda que a base máxima da dedución será de 7.000 euros anuais en tributación individual e de 15.000 euros en tributación conxunta.

Base da dedución

As cantidades investidas no exercicio con motivo da adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual do contribuínte. En concreto, a amortización do capital e os xuros así como os demais gastos derivados do antedito financiamento (dentro destes últimos pódense citar as primas dos contratos de seguro de vida —a beneficiaria debe ser a entidade de crédito— e de incendios, sempre que estean incluídos nas condicións do préstamo obtido para a adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual). 

Inclúense tamén todos os gastos necesarios para a obtención ou adquisición da vivenda, entre os que destacan: gastos de notario, rexistro, IVE, imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.

Vivenda habitual adquirida Base liquidable inferior ou superior a:

- Declaración individual: 20.000 - 22.000 (familias numerosas

- Declaración conxunta: 40.000 - 44.000 (familias numerosas

Dereito a dedución Base máxima (dedución anual) Base máxima (dedución para o conxunto de períodos impositivos)
Vivenda habitual adquirida
Despois de 1.1.2013
Base liquidable inferior ou superior a: - Declaración individual: 20.000 - 22.000 (familias numerosas - declaración conxunta: 40.000 - 44.000 (familias numerosas
Se é superior
Dereito a dedución
NON
Base máxima (dedución anual)
 
Base máxima (dedución para o conxunto de períodos impositivos)
 
Vivenda habitual adquirida
Se é inferior
Base liquidable inferior ou superior a: - Declaración individual: 20.000 - 22.000 (familias numerosas - declaración conxunta: 40.000 - 44.000 (familias numerosas
SI
Dereito a dedución
7.000 € (tributación individual) e 15.000 € (tributación conxunta)
Base máxima (dedución anual)
120.000 € (tributación individual) e 240.000 € (tributación conxunta)
Vivenda habitual adquirida
Antes de 1.1.2013 
Base liquidable inferior ou superior a: - Declaración individual: 20.000 - 22.000 (familias numerosas - declaración conxunta: 40.000 - 44.000 (familias numerosas
Se é superior
Dereito a dedución
SI
Vivenda habitual adquirida
Se é inferior
Base liquidable inferior ou superior a: - Declaración individual: 20.000 - 22.000 (familias numerosas - declaración conxunta: 40.000 - 44.000 (familias numerosas
SI

A porcentaxe de dedución é do 15 % con carácter xeral. Non obstante, no suposto de unidades familiares nas que estean integrados dous ou máis fillos, a porcentaxe é do 18 % e do 30 % no caso de unidades familiares que no día 31 de decembro cumpran os requisitos para seren considerada familias numerosas. 

En caso de adquisición de vivendas cualificadas como de prezo libre limitado, de protección oficial ou de prezo taxado, as porcentaxes de dedución anteriormente sinaladas pasaron a ser o 20 %, o 23 % e o 35 %, respectivamente. 

Nos instrumentos de cobertura de préstamo, aínda que este se destinase á adquisición de vivenda habitual, o aboamento percibido pola aplicación da cobertura non goza de exención. Loxicamente, o seu importe non minorará os xuros para os efectos de calcular a base de dedución por investimento en vivenda habitual. 

En dividendos e xuros de valores, son deducibles os gastos de administración e depósito de valores negociables, co límite do 3 por cento dos ingresos íntegros, que non resultasen exentos, procedentes dos referidos valores. 

Respecto dos incrementos ou diminucións de patrimonio en caso de reembolso de participacións de fondos de investimento e de transmisión de accións, lembremos as seguintes diferenzas que deben ser tidas en conta: Están exentos do imposto os incrementos patrimoniais nos que concorran simultaneamente as dúas características seguintes: 

 1. O importe global dos alleamentos no ano natural non exceda de 3.000 euros. 
 2. A ganancia patrimonial non exceda do 50 % do importe global alleado. En caso de non ser así, unicamente se tributaría polo exceso. 

Para as participacións ou accións adquiridas antes de 31.12.1994, as reducións gañadas nesa data aplicaranse sobre o incremento patrimonial calculado tendo en conta o valor liquidativo no día 31.12.2006 ou a cotización media do último trimestre de 2006. 

Nos seguros de vida individuais cómpre sinalar as seguintes diferenzas: 

En caso de prestacións en forma de capital, para as primas satisfeitas antes de 31.12.1994, as reducións gañadas nesa data por aplicación do 14,28 % por cada ano de antigüidade que no día 31.12.96 excedese de 2, operarán sobre o rendemento xerado proporcionalmente ata 31.12.2006. 

Se o seguro é de rendas vitalicias, para a aplicación das porcentaxes sobre a anualidade haberá que estar á idade do asegurado en cada exercicio fiscal

En materia de achegas a plans de pensións convén lembrar as seguintes diferenzas: 

Para os partícipes de idade igual ou inferior a 50 anos, o límite máximo de dedución da parte xeral da base impoñible é o menor entre o (i) 30 % da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas e (ii) 6.000 euros anuais. En caso de partícipes maiores de 50 anos, os límites serán de 50 % e de 8.000 euros respectivamente. 

A redución adicional na base impoñible, de ata 2.000 euros anuais, por achegas realizadas a plans de pensións, dos que sexa partícipe o seu cónxuxe, require que este non traballe ou que obteña rendementos netos de traballo e/ou actividades empresariais e profesionais inferiores a 8.500 euros. 

Por último, no referente ás prestacións de plans de pensións, as percibidas en forma de capital continúan gozando na súa totalidade da redución do 40 %, independentemente de cando sucedese a continxencia, sempre que transcorresen máis de dous anos desde a primeira achega. Ademais, en caso de prestación por invalidez a porcentaxe de redución é do 50 % (aplicarase aínda que non transcorresen dous anos desde a primeira achega). Elevándose ao 60 % esa porcentaxe, no caso de plans de pensións constituídos a favor de persoas con minusvalía, para as prestacións percibidas en forma de capital por persoas con minusvalía, sempre que transcorresen máis de dous anos desde a primeira achega.