Impost Renda Navarra

A continuació li informem, de manera resumida, de la normativa a aplicar en els diferents productes financers per a la declaració dels Impostos de Renda corresponents a l'exercici de 2016.

(88 kB) - - Més informació Renda 2016

Els interessos abonats constitueixen rendiments nets del capital mobiliari integrant-se en la base imposable de l'estalvi, tributant als tipus de la següent escala: 19,5% fins a 6.000 euros, 21,5% des de 6.000,01 euros fins a 50.000 euros i 23,5% des de 50.000,01 euros d’ara endavant.

A partir d'1 de gener de 2015 desapareix la compensació per a dipòsits contractats amb anterioritat al 20.01.2006 que preveien les corresponents Lleis de pressupostos generals de l’Estat com a compensació per l'eliminació de l'antiga reducció del 40% que era aplicable a rendiments generats en terminis superiors a dos anys.

A més, ja pot aprovar l'esborrany de la Renda des dels nostres caixers BBVA, descobreixi com en el nostre blog.

Informació sobre operacions de valors

Dividends i interessos

L'import íntegre s'inclourà en la base imposable de l'estalvi, tributant als tipus de la següent escala: 19,5% fins a 6.000 euros, 21,5% des de 6.000,01 euros fins a 50.000 euros i 23,5% des de 50.000,01 euros d’ara endavant. 

Amb efectes 1 de gener de 2015 s'elimina l'exempció de tributació dels primers 1.500 euros de dividends. 

Despeses deduïbles del rendiment: exclusivament els d'administració i dipòsit de valors negociables, sense que es considerin com a tals els que corresponguin a una gestió discrecional i individualitzada de la cartera. 

Impost satisfet a l'estranger: en cas de rendiments de valors estrangers que hagin suportat un impost sobre la renda en el País de procedència, sempre que no hi hagi dret a la seva devolució en aquell País, aquest impost podrà deduir-se de la quota de l'IRPF amb el límit del resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu de gravamen a la part de la base liquidable gravada a l'estranger.

Rendiments de Lletres del Tresor

El rendiment a integrar en la base imposable de l'estalvi serà l'import del rendiment íntegre, que és el resultat de restar al rendiment previ (obtingut per diferència entre el valor de transmissió i el d'adquisició de les Lletres) les despeses accessòries a l'adquisició i a l'alienació.

Rendiment per Transmissió d'Actius Financers

El rendiment a integrar en la base imposable de l'estalvi serà l'import del rendiment íntegre, que serà el resultat de restar del rendiment (diferència entre el valor de transmissió i el d'adquisició de l'actiu) les despeses accessòries a l'adquisició i a la transmissió.

Per determinar el rendiment net es deduiran dels rendiments íntegres exclusivament les despeses d'administració i dipòsit dels valors negociables, sense que es considerin com a tals els que corresponguin a una gestió discrecional i individualitzada de la cartera. 

A partir d'1 de gener de 2015 desapareix la compensació per a actius financers contractats amb anterioritat al 20.01.2006 que preveien les corresponents Lleis de pressupostos generals de l’Estat com a compensació per l'eliminació de l'antiga reducció del 40% que era aplicable a rendiments generats en terminis superiors a dos anys.

Transmissió d'accions

Tingui's en compte que si durant l'exercici ha efectuat alguna transmissió d'accions se li poden produir, a l'efecte de l'IRPF, guanys o pèrdues patrimonials. Per al seu càlcul la normativa fiscal estableix una sèrie de criteris que són diferents segons es tracti d'accions que cotitzen o no en Borsa. Ens permetem recordar-li aquests criteris en el cas d'accions cotitzades.

Així, en el cas de transmissió d'accions cotitzades, el guany o la pèrdua patrimonial es computarà per la diferència entre la seva cotització en la data de la transmissió (o preu pactat quan sigui superior) i el seu valor d'adquisició. Per determinar el valor d'adquisició es deduirà l'import dels drets de subscripció alienats, llevat que aquest hagués estat superior al valor d'adquisició de les accions que procedien, en aquest cas la diferència ja va ser guany patrimonial en l'exercici en què es van vendre els drets de subscripció. 

Ha de tenir en compte que si és accionista d'una societat cotitzada que ha fet una ampliació de capital, en el cas de venda dels seus drets de subscripció l'import d'aquesta venda - sempre que no sigui superior al valor d'adquisició de les accions - no cal declarar-ho en aquest exercici, sinó que cal restar-ho del preu d'adquisició de les accions a l'efecte de futures transmissions de les mateixes. En el cas de ser superior, l'excés és guany patrimonial en l'exercici en què s'ha produït la venda dels drets. 

Nota: Amb efectes 1 de gener de 2017, l'import obtingut per la transmissió dels drets de subscripció, no minoraran el valor d'adquisició de les accions de què procedeixen, sinó que tributarà com guany patrimonial subjecta a retenció. 

Quan existeixin accions homogènies i no s'alienin totes, a efectes fiscals es consideren transmeses les que es van adquirir en primer lloc (sistema FIFO). Per a les accions adquirides abans del 31.12.1994, existeix una reducció del 25% (14,28% en cas de IIC) per cada any de permanència que excedeixi dos, prenent com període de permanència el núm. d'anys (arrodonit per excés) que mitjanci entre l'adquisició i el 31 de desembre de 996. Aquesta reducció s'aplicarà a tot el guany patrimonial obtinguda sempre que el valor de transmissió de l'acció sigui inferior a la seva cotització mitjana de l'últim trimestre de 2005. Si el valor de transmissió de l'acció fos igual o superior al de la cotització mitjana de l'últim trimestre de 2005, l'esmentada reducció només s'aplicarà a la part del guany compresa entre el cost d'adquisició i aquesta cotització mitjana. La resta del guany, és a dir, la compresa entre aquesta cotització mitjana i el valor de transmissió, no gaudirà de reducció alguna. 

Tanmateix, la reducció descrita en el paràgraf anterior, està limitada des d'1 de gener de 2015 a un valor de transmissió màxim de 400.000 euros. A partir d'aquesta xifra no es podran aplicar. 

Per tant, quan es transmeti un element que tindria dret a aplicar la reducció per haver estat adquirit abans del 31.12.1994, cal veure si les transmissions realitzades des d'1 de gener de 2015 amb dret a l'esmentada reducció han superat de valor de transmissió els 400.000 euros. En cas afirmatiu, ja no es podran aplicar per a l'element que es pretén transmetre i en cas negatiu es podran aplicar per complet si la suma del valor de transmissió dels elements transmesos des d'1 de gener més el valor de transmissió de l'element que es pretén transmetre no superen els 400.000 euros i proporcionalment si sí el supera. 

Amb efectes 1 de gener de 2015, els guanys o pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'elements patrimonials s'integren independentment del seu període de generació, en la Base Imposable de l'Estalvi, de conformitat amb la següent escala: 19,5% fins a 6.000 euros, 21,5% des de 6.000,01 euros fins a 50.000 euros i 23,5% des de 50.000,01 euros d’ara endavant.

El reemborsament de les participacions originarà un guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre el valor d'alienació de les mateixes i el seu valor d'adquisició. Tingui's en compte que a efectes fiscals es consideren transmeses les que es van adquirir en primer lloc (sistema FIFO). 

Per a les participacions adquirides abans del 31.12.1994, existeix una reducció del 14,28% per cada any de permanència que excedeixi dos, prenent com període de permanència el núm. d'anys (arrodonit per excés) que mitjanci entre l'adquisició i el 31 de desembre de 1996. Aquesta reducció s'aplicarà a tot el guany patrimonial obtinguda sempre que el valor de transmissió de la participació sigui inferior al seu valor liquidatiu a 31.12.2005. Si el valor de transmissió de la participació fos igual o superior al valor liquidatiu a 31.12.2005, l'esmentada reducció només s'aplicarà a la part del guany compresa entre el cost d'adquisició i aquest valor liquidatiu. La resta del guany, és a dir, la compresa entre aquest valor liquidatiu i el valor de transmissió, no gaudirà de reducció alguna. 

Tanmateix, la reducció descrita en el paràgraf anterior, està limitada des d'1 de gener de 2015 a un valor de transmissió màxim de 400.000 euros. A partir d'aquesta xifra no es podran aplicar. 

Per tant, quan es transmeti un element que tindria dret a aplicar la reducció per haver estat adquirit abans del 31.12.1994, cal veure si les transmissions realitzades des d'1 de gener de 2015 amb dret a l'esmentada reducció han superat de valor de transmissió els 400.000 euros. En cas afirmatiu, ja no es podran aplicar per a l'element que es pretén transmetre i en cas negatiu es podran aplicar per complet si la suma del valor de transmissió dels elements transmesos des d'1 de gener més el valor de transmissió de l'element que es pretén transmetre no superen els 400.000 euros i proporcionalment si sí el supera. 

Amb efectes 1 de gener de 2015, els guanys o pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'elements patrimonials s'integren independentment del seu període de generació, en la Base Imposable de l'Estalvi, de conformitat amb la següent escala: 19,5% fins a 6.000 euros, 21,5% des de 6.000,01 euros fins a 50.000 euros i 23,5% des de 50.000,01 euros d’ara endavant. 

Subjectes a retenció del 20% fins a 11 de juliol de 2015 i del 19,5% des del 12 de juliol de 2015. (19% el 2016).

En l'exercici en què l'assegurat percebi prestacions en forma de capital se li produeix a efectes fiscals un rendiment del capital mobiliari, que vindrà donat per la diferència entre el capital percebut i l'import de les primes satisfetes (en concret, es calcula prima a prima, per la diferència entre la prima satisfeta i el capital percebut que li correspongui). 

Per a les primes satisfetes abans del 31-12-1994, el rendiment generat proporcionalment fins al 20.01.2006 gaudeix de la reducció guanyada per aplicació del 14,28% per cada any d'antiguitat que al 31.12.96 excedís dos. 

Tanmateix, la reducció descrita en el paràgraf anterior, està limitada des d'1 de gener de 2015 a un valor de transmissió màxim de 400.000 euros. A partir d'aquesta xifra no es podran aplicar. 

Per tant, quan es transmeti un element que tindria dret a aplicar la reducció per haver estat adquirit abans del 31.12.1994, cal veure si les transmissions realitzades des d'1 de gener de 2015 amb dret a l'esmentada reducció han superat de valor de transmissió els 400.000 euros. En cas afirmatiu, ja no es podran aplicar per a l'element que es pretén transmetre i en cas negatiu es podran aplicar per complet si la suma del valor de transmissió dels elements transmesos des d'1 de gener més el valor de transmissió de l'element que es pretén transmetre no superen els 400.000 euros i proporcionalment si sí el supera. 

Els rendiments obtinguts s'integraran en la base imposable de l'estalvi, tributant als tipus de la següent escala: 19,5% fins a 6.000 euros, 21,5% des de 6.000,01 euros fins a 50.000 euros i 23,5% des de 50.000,01 euros d’ara endavant. 

A partir d'1 de gener de 2015 desapareix la compensació per primes aportades amb anterioritat al 20.01.2006 que preveien les corresponents Lleis de pressupostos generals de l’Estat com a compensació per l'eliminació de l'antiga reducció del 40% que era aplicable a rendiments generats en terminis superiors a dos anys. 

D'altra banda, si l'assegurança és de rendes vitalícies immediates es considerarà rendiment del capital mobiliari, a integrar en la base imposable de l'estalvi el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents en funció de l'edat de l'assegurat en la data de contractació de l'assegurança:

Edat de l'assegurat %
Edat de l'assegurat
Menys de 40 anys
%
40%
Edat de l'assegurat
Entre 40 i 49 anys
%
35%
Edat de l'assegurat
Entre 50 i 59 anys
%
28%
Edat de l'assegurat
Entre 60 i 65 anys
%
24%
Edat de l'assegurat
Entre 66 i 69 anys
%
20%
Edat de l'assegurat
Més de 70 anys
%
8%

En la informació subministrada ja se li facilita el rendiment del capital mobiliari resultant d'aplicar a l'anualitat percebuda els percentatges esmentats. 

Subjectes a retenció del 20% fins a 11 de juliol de 2015 i del 19,5% des del 12 de juliol de 2015. (19% el 2016).

Aportacions

Són deduïbles de la part general de la Base Imposable, amb el límit individual per partícip de la menor de les següents quantitats: 

 • 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques. 
 • 8.000 euros.

S'inclouen en els límits anteriors les aportacions realitzades a uns altres sistemes de previsió social: Plans de treball (incloses les contribucions realitzades pel promotor, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència. 

Les aportacions que no s'hagin pogut reduir per insuficiència de la Base Imposable General, o perquè excedeixin el límit percentual (30%) es podran traslladar als cinc exercicis següents, respectant aquests mateixos límits, per bé que així l'ha de sol·licitar en la seva declaració de renda. 

A partir d'1 de gener de 2015, els partícips poden disposar anticipadament de l'import dels seus drets consolidats corresponent a aportacions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat (2025). 

Els drets derivats d'aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2015, amb els rendiments corresponents a les mateixes, seran disponibles a partir d'1 de gener de 2025. 

Recordi que si la seva cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000€, pot deduir les aportacions al pla de la seva cònjuge, amb el límit de 2.500€ anuals. 

Així mateix ens permetem recordar-li que existeixen especialitats en cas d'aportacions a plans de pensions a favor de persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, tant pel que fa a les aportacions efectuades per la pròpia persona amb discapacitat com per les efectuades pels seus parents en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.

Prestacions

Les prestacions rebudes tenen la consideració de rendiments del treball personal amb caràcter general (retencions, deduccions dels rendiments nets del treball), integrant-se com a tals en la part general de la Base Imposable. Per a les contingències esdevingudes a partir de 01.01.2007, quan la prestació es percebi en forma de capital i hagin transcorregut més de 2 anys des de la primera aportació o es tracta d'una prestació d'invalidesa, només la part d'aquesta prestació corresponent a aportacions realitzades fins a 31.12.2006 s'integrarà en la base imposable general amb la prèvia reducció del 40%*. La part de la prestació corresponent a aportacions realitzades a partir de 01.01.2007 no gaudirà de reducció alguna. 

* En relació amb la reducció del 40% per a aportacions realitzades fins al 31.12.2006, només es permet la seva aplicació de la següent manera: 

 • Per a contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015 es podrà aplicar la reducció del 40% quan se sol·liciti el cobrament de la prestació en el mateix exercici en què s'esdevingui la contingència o en els dos següents. 
 • Per a contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014, només es podrà aplicar a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en què es va esdevenir la contingència corresponent. 
 • Per a contingències esdevingudes en l'exercici 2010 o anteriors, només es podrà aplicar la reducció a les prestacions percebudes fins al 31 de desembre de 2018. 

Si la prestació es percep en forma de renda la integració en la part general de la base imposable s'efectuarà sense reducció alguna (excepte en el cas de plans de pensions a favor de persones amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, que gaudiran d'una reducció en l'IRPF fins a un import màxim de 3 vegades l'IPREM, sempre que les prestacions les percebi la pròpia persona amb discapacitat). 

De la mateixa manera, si la prestació es percep en forma de pagaments sense periodicitat regular, la integració en la base imposable general s'efectuarà sense reducció alguna.

Peculiaritats del regimen tributari foral de Navarra

Algunes d'aquestes particularitats en matèria d'IRPF, pel que fa al règim fiscal de Territori Comú, que mereixen una menció especial són: 

 • La Base Imposable Especial de l'Estalvi tributa als tipus de la següent escala: 19% fins a 6.000 euros, 21% des de 6.000,01 euros fins a 18.000 euros i 23% des de 18.000,01 euros d’ara endavant. 
 • Per als rendiments dels comptes i imposicions i d'actius financers generats en més de dos anys tampoc no existeix la reducció del 40%, per bé que en la Llei Foral no està previst cap mecanisme de compensació fiscal. 
 • En els comptes estalvi habitatge els subjectes passius de la qual suma de Bases del període impositiu (calculada conforme al que disposa la normativa de l'IRPF) sigui inferior a 20.000 euros (40.000 per a Unitats familiars que optin per la tributació conjunta) poden practicar-se la deducció per les aportacions en comptes habitatge, sempre que en el termini de 10 anys, comptats des de la finalització del període impositiu en què s'obri el compte, tals aportacions es destinin a la primera adquisició o rehabilitació de l'habitatge. 

D'altra banda, es considera que no s'ha incomplert el requisit de destí de les quantitats dipositades a la primera adquisició d'habitatge habitual en els casos en què es produeixi la resolució del contracte de compravenda de l'habitatge per causes excepcionals i el venedor o promotor hagi tornat al contribuent les quantitats lliurades a compte i aquest les hagi reintegrat en el compte habitatge antiga o en una nova, en el cas d'haver cancel·lat el compte anterior. 

La Base de deducció de cada exercici impositiu no podrà excedir 7.000 euros per subjecte passiu (15.000 per a Unitats familiars que optin per la tributació conjunta). 

L'import total de les Bases corresponents a les deduccions esmentades no podrà excedir 120.000 euros per al conjunt dels períodes impositius del subjecte passiu (per a Unitats familiars que optin per la tributació conjunta, el límit anterior s'eleva a 240.000 euros).

Tanmateix, ja no poden practicar-se la deducció per les aportacions a compte habitatge realitzades a partir de l'1 de gener de 2013 els subjectes passius de la qual suma de Bases del període impositiu (calculada conforme al que disposa la normativa de l'IRPF) sigui igual o superior a 20.000 euros (40.000 per a Unitats familiars que optin per la tributació conjunta), però no perdran el dret a les deduccions practicades amb anterioritat a l'1 de gener de 2013. Sempre que es destinin a l'adquisició o rehabilitació del primer habitatge habitual abans del transcurs de 10 anys des de l'obertura del compte).

 • En els crèdits i préstecs destinats a l'adquisició de l'habitatge habitual, assenyalem les següents diferències a tenir en compte: 

Després de l'aprovació de la Llei Foral 22/2012, de 26 de desembre, es va modificar substancialment la deducció per inversió en habitatge habitual amb efectes a partir d'1 de gener de 2013:

 • Es restringeix l'accés a la deducció en funció de la base liquidable que el subjecte passiu obtingui en el període impositiu. Amb caràcter general el límit serà 20.000 euros (22.000 per als membres de famílies nombroses que presentin declaració individual) i 40.000 euros per a aquells subjectes passius que optin per la tributació conjunta (44.000 en cas que a més sigui famílies nombroses).
 • Es redueix la base màxima de la deducció anual per inversió en habitatge habitual des de 9.015 euros fins a 7.000 euros en tributació individual (des de 21.035 a 15.000 euros en tributació conjunta).

L'import total de les bases corresponents a la deducció no podrà excedir 120.000 euros (240.000 euros en tributació conjunta) per al conjunt dels períodes impositius.

S'estableix un règim transitori, en virtut del qual segueixen gaudint del dret a l'esmentada deducció, els contribuents que abans d'1 de gener de 2013:

 1. Haguessin adquirit o rehabilitat l'habitatge habitual.
 2. Haguessin iniciat les obres de rehabilitació o d'ampliació de l'habitatge habitual. 
 3. Haguessin iniciat les obres de construcció de l'habitatge habitual o haguessin satisfet quantitats a compte al promotor d'aquelles. 
 4. Haguessin iniciat obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge. 
 5. Haguessin adquirit l'habitatge habitual, en els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial per l'adquisició de què va ser, durant la vigència del matrimoni, l'habitatge habitual del subjecte passiu i continuï tenint tal condició per als fills comuns i per al progenitor en de la qual companyia quedin.

Les persones que es trobin en alguna d'aquestes circumstàncies i la suma de bases del període impositiu sigui igual o superior a 20.000 euros anuals (22.000 per als membres de famílies nombroses que presentin declaració individual) podran seguir gaudint del règim de la deducció existent fins al 31 de desembre de 2012, per bé que la base màxima de la deducció serà de 7.000 euros anuals en tributació individual i de 15.000 euros en tributació conjunta.

Base de la deducció

Les quantitats invertides en l'exercici amb motiu de l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual del contribuent. En concret, l'amortització del capital i els interessos i altres despeses derivades d'aquest finançament (dins aquests últims poden citar-se les primes dels contractes d'assegurança de vida – la beneficiària ha de ser l'entitat de crèdit - i d'incendis, sempre que estiguin inclosos en les condicions del préstec obtingut per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual). 

S'inclouen també totes les despeses necessàries per a l'obtenció o adquisició de l'habitatge, entre els quals destaquen: despeses de Notari, Registre, IVA, impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Habitatge habitual adquirit Base liquidable inferior o superior a:

- Declaració individual: 20.000 - 22.000 (famílies nombroses

- Declaració Conjunta: 40.000 - 44.000 (famílies nombroses

Dret a deducció Base màxima (deducció anual) Base màxima (deducció per conjunto de períodes impositius)
Habitatge habitual adquirit
Després de 01/01/2013
Base liquidable inferior o superior a: - Declaració individual: 20.000 - 22.000 (famílies nombroses - Declaració Conjunta: 40.000 - 44.000 (famílies nombroses
Si és superior
Dret a deducció
NO
Base màxima (deducció anual)
 
Base màxima (deducció per conjunto de períodes impositius)
 
Habitatge habitual adquirit
Si és inferior
Base liquidable inferior o superior a: - Declaració individual: 20.000 - 22.000 (famílies nombroses - Declaració Conjunta: 40.000 - 44.000 (famílies nombroses
Dret a deducció
7.000€ (tributació individual) i 15.000€ (tributació conjunta)
Base màxima (deducció anual)
120.000€ (tributació individual) i 240.000€ (tributació conjunta)
Habitatge habitual adquirit
Abans del 01/01/2013 
Base liquidable inferior o superior a: - Declaració individual: 20.000 - 22.000 (famílies nombroses - Declaració Conjunta: 40.000 - 44.000 (famílies nombroses
Si és superior
Dret a deducció
Habitatge habitual adquirit
Si és inferior
Base liquidable inferior o superior a: - Declaració individual: 20.000 - 22.000 (famílies nombroses - Declaració Conjunta: 40.000 - 44.000 (famílies nombroses

El percentatge de deducció és del 15% amb caràcter general. No obstant això, en el supòsit d'unitats familiars en què estiguin integrats dos o més fills, el percentatge és del 18% i del 30% en el cas d'unitats familiars que a 31 de desembre compleixin els requisits per a ser considerades família nombrosa. 

En cas d'adquisició d'habitatges qualificats com de preu lliure limitat, de protecció oficial o de preu taxat, els percentatges de deducció anteriorment assenyalats han passat a ser el 20%, el 23% i el 35%, respectivament. 

En els instruments de cobertura de préstec, encara que aquest s'hagués destinat a l'adquisició d'habitatge habitual, l'abonament percebut per l'aplicació de la cobertura no gaudeix d'exempció. Lògicament, el seu import no minorarà els interessos a l'efecte de calcular la base deducció per inversió en habitatge habitual. 

En dividends i interessos de Valors, són deduïbles les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables, amb el límit del 3 per 100 dels ingressos íntegres, que no hagin resultat exempts, procedents d'aquests valors. 

Pel que fa als increments o disminucions de patrimoni en cas de reemborsament de participacions de Fons d'Inversió i de transmissió d'accions, recordem les següents diferències a tenir en compte: Estan exempts de l'impost els increments patrimonials en què concorrin simultàniament les dues característiques següents: 

 1. L'import global de les alienacions l'any natural no excedeixi 3.000 euros. 
 2. El guany patrimonial no excedeixi el 50% de l'import global alienat. En cas que no sigui així, únicament es tributaria per l'excés. 

Per a les participacions o accions adquirides abans de 31.12.1994, les reduccions guanyades a aquesta data s'aplicaran sobre l'increment patrimonial calculat tenint en compte el valor liquidatiu a 31.12.2006 o la cotització mitjana de l'últim trimestre de 2006. 

En les assegurances de vida individuals cal assenyalar les següents diferències: 

En cas de prestacions en forma de capital, per a les primes satisfetes abans del 31-12-1994, les reduccions guanyades a aquesta data per aplicació del 14,28% per cada any d'antiguitat que al 31.12.96 excedís dos, operaran sobre el rendiment generat proporcionalment fins al 31.12.2006. 

Si l'assegurança és de rendes vitalícies, per a l'aplicació dels percentatges sobre l'anualitat caldrà estar a l'edat de l'assegurat en cada exercici fiscal

En matèria d'aportacions a Plans de Pensions convé recordar les següents diferències: 

Per als partícips d'edat igual o inferior a 50 anys, el límit màxim de deducció de la part general de la Base Imposable és el menor entre el (i) 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques i (ii) 6.000 euros anuals. En cas de partícips majors de 50 anys els límits seran de 50% i de 8.000 euros respectivament. 

La reducció addicional en la base imposable, de fins a 2000 euros anuals, per aportacions realitzades a Plans de Pensions, de què sigui partícip la seva cònjuge, requereix que aquest no treballi o que obtingui rendiments nets de treball i/o activitats empresarials i professionals inferiors a 8.500 euros. 

Finalment, pel que fa a les prestacions de plans de pensions , les percebudes en forma de capital segueixen gaudint en la seva totalitat de la reducció del 40%, independentment de quan m'hagi esdevingut la contingència, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació. A més, en cas de prestació per invalidesa el percentatge de reducció és del 50% (s'aplicarà encara que no hagin transcorregut dos anys des de la primera aportació). Elevant-se al 60% aquest percentatge, en el cas de plans de pensions constituïts a favor de persones amb minusvalidesa, per a les prestacions percebudes en forma de capital per persones amb minusvalidesa, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.