Nafarroako errentaren gaineko zerga

Jarraian, 2016. urteari dagozkion errentaren gaineko zergen aitorpenerako produktu finantzarioetan aplikatu beharreko araudia jakinarazten dizuegu.

(88 KB) - 2016ko errentari buruzko informazio gehiago

Ordaintutako interesak kapital higigarriaren etekin garbiak dira. Aurrezkiaren oinarri zergagarrian integratuko dira, eta eskala honetako tasen arabera ordainduko dituzte zergak: % 19,5, 6.000 eurora arte; % 21,5, 6.000,01 eurotik 50.000 eurora artean; eta % 23,5, 50.000,01 eurotik aurrera.

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, desagertu egin da 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kontratatutako gordailuen kalte-ordaina, zeina bi urte baino gehiagoko epeetan sortutako etekinei aplikagarria zitzaien % 40ko murrizketa zaharra ezabatzeko kalte-ordain gisa aurreikusten baitzuen Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak.

Gainera, orain, BBVAren kutxazainetan onar dezakezu errentaren zirriborroa; nola onartu jakiteko, irakurri gure bloga.

Balore eragiketei buruzko informazioa

Dibidenduak eta interesak

Zenbateko osoa aurrezkiaren oinarri zergagarrian integratuko da, eta eskala honetako tasen arabera ordainduko ditu zergak: % 19,5, 6.000 eurora arte; % 21,5, 6.000,01 eurotik 50.000 eurora artean; eta % 23,5, 50.000,01 eurotik aurrera. 

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, kendu egingo da lehenengo 1.500 euroko dibidenduen zerga. 

Etekinaren gastu kengarria: balore negoziagarrien administraziokoak eta gordailuzkoak soilik, zorroaren kudeaketa diskreziozko eta banakakoari dagozkionak izan ezik. 

Atzerrian ordaindutako zerga: jatorri herrialdean errenta aitorpena izan duten atzerriko baloreen etekinen kasuan, baldin eta herrialde horretan itzultzeko eskubiderik ez badago, zerga hau PFEZaren kuotatik ken daiteke, batez besteko zerga tasa efektiboa atzerrian zergapetutako oinarri likidagarriaren zatiari aplikatzearen emaitzaren mugarekin.

Altxorraren letren etekinak

Aurrezkiaren oinarri zergagarrian integratu beharreko etekina etekin osoaren zenbatekoa izango da; hori kalkulatzeko, etekinari (letren besterentze balioaren eta eskuratze balioaren arteko aldeari) eskuratze eta besterentze gastu osagarriak kendu behar zaizkio.

Finantza aktiboak besterentzeagatiko etekina

Aurrezkiaren oinarri zergagarrian integratu beharreko etekina etekin osoaren zenbatekoa izango da; hori kalkulatzeko, etekinari (aktiboaren besterentze balioaren eta eskuratze balioaren arteko aldeari) eskuratze eta besterentze gastu osagarriak kendu behar zaizkio.

Etekin garbia zehazteko, balore negoziagarrien administrazioko eta gordailuzko gastuak soilik kenduko zaizkie etekin osoei, baina ez dira halakotzat joko zorroaren kudeaketa diskreziozko eta banakakoari dagozkionak. 

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, desagertu egin da 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen kontratatutako finantza aktiboen kalte-ordaina, zeina bi urte baino gehiagoko epeetan sortutako etekinei aplikagarria zitzaien % 40ko murrizketa zaharra ezabatzeko kalte-ordain gisa aurreikusten baitzuen Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak.

Akzioen transferentzia

Gogoan izan ekitaldian zehar akzioren bat besterendu baduzu, PFEZaren ondorioetarako, ondare irabaziak edo galerak sor ditzakezuela. Kalkulatzeko, araudi fiskalak hainbat irizpide ezartzen ditu Burtsako kotizazioan dauden edo ez diren akzioen arabera. Kotizatutako akzioen kasuan aplikatzen dira irizpide horiek.

Horrela, kotizatutako akzioak besterentzean, besterentzen diren egunean duten kotizazioaren (edo, handiagoa bada, adostutako prezioaren) eta haien eskuratze balioaren arteko aldea kontuan hartuta zenbatuko da ondare irabazia edo galera. Eskuratze balioa zehazteko, besterendutako harpidetza eskubideen zenbatekoa kenduko da, salbu eta eratorritako akzioen eskuratze balioa handiagoa izan bada; kasu horretan aldea jada ondare irabazia izan zen harpidetza eskubideak saldu ziren ekitaldian. 

Gogoan izan behar duzu kapital gehikuntza egin duen kotizatutako enpresa bateko akzioduna bazara, zure harpidetza eskubideen salmentan salmenta horren zenbatekoa (baldin eta akzioen eskuratze balioa gainditzen ez badu) ez da ekitaldi horretan deklaratu behar, baina akzioen eskuratze prezioari kendu behar zaio, geroko transferentziak egin ahal izateko. Handiagoa izanez gero, gehiegizkoa ondare irabazia da eskubideak saldu diren ekitaldian. 

Oharra: 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, harpidetza eskubideak transmititzearen ondorioz lortutako zenbatekoak ez du murriztuko sorburu dituzten akzioen eskuratze balioa, baina atxikipenari lotutako ondare irabazia izango da. 

Akzio homogeneoak daudenean eta denak besterentzen ez direnean, helburu fiskaletarako lehenik eta behin eskuratutakoak hartzen dira transmititutakotzat (FIFO sistema). 1994ko abenduaren 31 baino lehen eskuratutako akzioen kasuan, % 25eko murrizketa dago (% 14,28koa IICren kasuan) urteko, bi baino gehiago egonez gero; erosi zenetik 1996ko abenduaren 31ra arte dagoen urte kopurua (gora biribildua) hartuko da egonaldi gisa. Lortutako ondare irabazi guztiei aplikatuko zaie murrizketa hori, baldin eta akzioaren transmisio balioa 2005eko azken hiruhilekoko batez besteko kotizazioa baino txikiagoa bada. Akzioaren transmisio balioa 2005eko azken hiruhilekoko batez besteko kotizazioa baino handiagoa edo haren berdina bada, aipatutako murrizketa eskuratze kostuaren eta aipatutako likidazio balioaren arteko irabaziaren zatiari soilik aplikatuko zaio. Gainerako irabaziak (hau da, batez besteko kotizazioaren eta besterentze balioaren artekoak) ez du inolako murrizketarik izango. 

Hala ere, aurreko paragrafoan deskribatutako murrizketa 400.000 euroko gehieneko transmisio balioa izatera mugatzen da 2015eko urtarrilaren 1etik. Kopuru horretatik ezingo dira aplikatu. 

Hori dela eta, elementu bat 1994ko abenduaren 31 baino lehen erosi bada eta murrizketa aplikatzeko eskubidea badu, murrizketa jasotzeko eskubidea duten 2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako transmisioek 400.000 euroko transmisio balioa gainditu duten ikusi behar da. Hala bada, ezin izango zaizkio aplikatu besteren nahi den elementuari, eta, ez bada, guztiz aplikatu ahal izango dira urtarrilaren 1az geroztik besterendu diren elementuen besterentze balioaren baturak gehi besterendu nahi den elementuaren besterentze balioak ez badituzte gainditzen 400.000 euroak eta proportzionalki gainditzen badituzte. 

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, ondare elementuak transmititzearen ondoriozko ondare irabaziak edo galerak beren sorrera aldia kontuan hartu gabe integratzen dira aurrezkiaren zerga oinarrian, honako eskala honen arabera: % 19,5, 6.000 eurora arte; % 21,5, 6.000,01 eurotik 50.000 eurora artean; eta % 23,5, 50.000,01 eurotik aurrera.

Partaidetzak itzuliz gero, ondare irabazi edo kalte bat sortuko da, haien besterentze balioaren eta eskuratze balioaren arteko aldeagatik. Kontuan izan helburu fiskaletarako lehenik eta behin eskuratutakoak hartzen direla transmititutakotzat (FIFO sistema). 

1994ko abenduaren 31 baino lehen eskuratutako partaidetzen kasuan, % 14,28ko murrizketa dago urteko, bi baino gehiago egonez gero; erosi zenetik 1996ko abenduaren 31ra arte dagoen urte kopurua (gora biribildua) hartuko da egonaldi gisa. Lortutako ondare irabazi guztiei aplikatuko zaie murrizketa hori, baldin eta partaidetzaren transmisio balioa 2005eko abenduaren 31ko likidazio balioa baino txikiagoa bada. Partaidetzaren transmisio balioa 2005eko abenduaren 31ko likidazio balioa baino handiagoa edo berdina bada, aipatutako murrizketa eskuratze kostuaren eta aipatutako likidazio balioaren arteko irabaziaren zatiari soilik aplikatuko zaio. Gainerako irabaziak (hau da, likidazio balioaren eta besterentze balioaren artekoak) ez du inolako murrizketarik izango. 

Hala ere, aurreko paragrafoan deskribatutako murrizketa 400.000 euroko gehieneko transmisio balioa izatera mugatzen da 2015eko urtarrilaren 1etik. Kopuru horretatik ezingo dira aplikatu. 

Hori dela eta, elementu bat 1994ko abenduaren 31 baino lehen erosi bada eta murrizketa aplikatzeko eskubidea badu, murrizketa jasotzeko eskubidea duten 2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako transmisioek 400.000 euroko transmisio balioa gainditu duten ikusi behar da. Hala bada, ezin izango zaizkio aplikatu besteren nahi den elementuari, eta, ez bada, guztiz aplikatu ahal izango dira urtarrilaren 1az geroztik besterendu diren elementuen besterentze balioaren baturak gehi besterendu nahi den elementuaren besterentze balioak ez badituzte gainditzen 400.000 euroak eta proportzionalki gainditzen badituzte. 

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, ondare elementuak transmititzearen ondoriozko ondare irabaziak edo galerak beren sorrera aldia kontuan hartu gabe integratzen dira aurrezkiaren zerga oinarrian, honako eskala honen arabera: % 19,5, 6.000 eurora arte; % 21,5, 6.000,01 eurotik 50.000 eurora artean; eta % 23,5, 50.000,01 eurotik aurrera. 

% 20ko atxikipena izango dute 2015eko uztailaren 11ra arte, eta % 19,5ekoa 2015eko uztailaren 12tik aurrera. (% 19 2016an).

Aseguratuak kapital moduan prestazioak jasotzen dituen urtean, kapital higigarriaren etekina sortzen da helburu fiskaletarako, eta jasotako kapitalaren eta ordaindutako primen arteko aldearen arabera emango da (bereziki, primaz prima kalkulatzen da, ordaindutako primaren eta hari dagokion kapitalaren arteko aldearen arabera). 

1994ko abenduaren 31 baino lehen ordaindutako primen kasuan, antzinatasun urte bakokitzeko (eta 1996ko abenduaren 31n bi baino gehiago bazen) % 14,28 aplikatzeagatik irabazitako murrizketa 2006ko urtarrilaren 20ra arte proportzionalki sortutako etekinari aplikatuko zaio. 

Hala ere, aurreko paragrafoan deskribatutako murrizketa 400.000 euroko gehieneko transmisio balioa izatera mugatzen da 2015eko urtarrilaren 1etik. Kopuru horretatik ezingo dira aplikatu. 

Hori dela eta, elementu bat 1994ko abenduaren 31 baino lehen erosi bada eta murrizketa aplikatzeko eskubidea badu, murrizketa jasotzeko eskubidea duten 2015eko urtarrilaren 1etik aurrerako transmisioek 400.000 euroko transmisio balioa gainditu duten ikusi behar da. Hala bada, ezin izango zaizkio aplikatu besteren nahi den elementuari, eta, ez bada, guztiz aplikatu ahal izango dira urtarrilaren 1az geroztik besterendu diren elementuen besterentze balioaren baturak gehi besterendu nahi den elementuaren besterentze balioak ez badituzte gainditzen 400.000 euroak eta proportzionalki gainditzen badituzte. 

Lortutako etekinak aurrezkiaren oinarri zergagarrian integratuko dira, eta eskala honetako tasen arabera ordainduko dituzte zergak: % 19,5, 6.000 eurora arte; % 21,5, 6.000,01 eurotik 50.000 eurora artean; eta % 23,5, 50.000,01 eurotik aurrera. 

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, desagertu egin da 2006ko urtarrilaren 20a baino lehen ekarritako primen kalte-ordaina, zeina bi urte baino gehiagoko epeetan sortutako etekinei aplikagarria zitzaien % 40ko murrizketa zaharra ezabatzeko kalte-ordain gisa aurreikusten baitzuen Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legeak. 

Bestalde, asegurua berehalako biziarteko errentena bada, kapital higigarriko etekin gisa aintzat hartuko da, eta aurrezkiaren oinarri zergagarrian integratuta egongo da urteroko bakoitzari funtzio hauek aplikatzearen emaitza, asegurua kontratatzean aseguratuak zer adin duen:

Asegurudunaren adina %
Asegurudunaren adina
40 urtetik behera
%
% 40
Asegurudunaren adina
40 eta 49 urte artekoak
%
% 35
Asegurudunaren adina
50 eta 59 urte artean
%
% 28
Asegurudunaren adina
60 eta 65 urte artean
%
% 24
Asegurudunaren adina
66 eta 69 urte artean
%
% 20
Asegurudunaren adina
70 urtetik gora
%
% 8

Emandako informazioan, dagoeneko ematen da hautemandako urterokoari portzentajeak aplikatzearen ondoriozko kapital higigarriaren etekina. 

% 20ko atxikipena izango dute 2015eko uztailaren 11ra arte, eta % 19,5ekoa 2015eko uztailaren 12tik aurrera. (% 19 2016an).

Ekarpenak

Zerga oinarriaren zati orokorretik kengarriak dira, eta zenbateko hauetako txikiena izango da partaide bakoitzaren muga: 

 • lanaren eta jarduera ekonomikoen etekin garbien % 30. 
 • 8.000 euro.

Gizarte aurreikuspeneko beste sistema batzuetara egindako ekarpenak sartzen dira aurreko mugetan: enplegu planak (besteak beste, sustatzaileak egindako ekarpenak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, aseguratutako aurreikuspen planak, enpresako gizarte aurreikuspeneko planak eta mendekotasuneko aseguru pribatuak), baldin eta menpekotasun arriskua soilik estaltzen badute. 

Zerga oinarri orokorra nahikoa ez izateagatik edo muga (% 30) gainditzeagatik murriztu ezin izan diren ekarpenak hurrengo bost ekitaldietara pasatu ahal izango dira, muga berberen barruan, nahiz eta hala eskatu behar duen errenta aitorpenean. 

2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, gutxienez hamar urte lehenago (2025) egindako ekarpenei dagozkien finkatutako eskubideen zenbatekoa aurretik jaso dezakete partaideek. 

2015eko abenduaren 31ra arte egindako ekarpenetatik eratorritako eskubideak 2025eko urtarrilaren 1etik aurrera egongo dira eskuragarri, dagozkien etekinekin. 

Gogoan izan zure ezkontideak lanaren edo jarduera ekonomikoen etekin garbiak lortzen ez baditu edo 8.000 € baino gutxiagoko diru sarrerak lortzen baditu, zure ezkontidearen planari ekarpenak ken diezazkiokezula (urtean gehienez 2.500 €). 

Halaber, gogorarazten dizugu espezialitateak daudela pentsio planetarako kotizazioen kasuan % 65eko ezgaitasun maila edo handiagoa duten pertsonen alde, bai desgaitasuna duen pertsonaren ekarpenengatik, bai senide zuzenek nahiz hirugarren mailara artekoek egindako ekarpenengatik.

Prestazioak

Jasotako prestazioak errenta pertsonal gisa kontsideratzen dira ondorio guztietarako (atxikipenak, lanaren errenta garbiaren kenkariak), eta horrela txertatzen dira zerga oinarriaren zati orokorrean. 2007ko urtarrilaren 1etik aurrerako kontingentzietan, kapital itxurako prestazioetan, lehenengo ekarpena egin zenetik 2 urte baino gehiago igaro badira edo baliaezintasuneko prestazio bat bada, 2006ko abenduaren 31ra arte egindako ekarpenei dagokien prestazioaren zatia soilik integratuko da zerga oinarri orokorrean, % 40ko murrizketa aplikatu ondoren.* 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako ekarpenen gaineko prestazioaren zatian ez da inolako murrizketarik izango. 

* 2006ko abenduaren 31ra arte egindako ekarpenei % 40ko murrizketa aplikatzeari dagokionez, honela soilik aplikatu ahal izango da: 

 • 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera izandako kontingentzietarako, % 40ko murrizketa aplikatu ahal izango da kontingentzia gertatu den ekitaldi berean edo hurrengo bietan eskatzen denean prestazioa kobratzeko. 
 • 2011tik 2014ra bitarteko ekitaldietan suertatutako kontingentzien kasuan, dagokion kontingentzia zer ekitalditan suertatu den, ondorengo zortzigarren ekitaldia amaitu arte jasotako prestazioei aplikatuko zaie soilik. 
 • 2010eko ekitaldian edo aurrekoetan gertatutako kontingentzien kasuan, 2018ko abenduaren 31ra arte jasotako prestazioei soilik aplikatu ahal izango zaie murrizketa. 

Prestazioa errenta moduan jasotzen bada, murrizketarik gabe egingo da zerga oinarriaren zati orokorreko integrazioa (salbu eta % 65eko ezgaitasun maila edo handiagoa duten pertsonen aldeko pentsio planetan izan ezik. Halakoetan, murrizketa bat aplikatuko da PFEZean, gehienez 3 bider IPREM, baldin eta ezgaitasuna duen pertsonak berak jasotzen baditu prestazioak). 

Era berean, prestazioa aldizkakotasun erregularrik gabe ordainketen moduan jasotzen bada, zerga oinarri orokorrean murrizketarik gabe integratuko da.

Nafarroako foru zerga erregimenari buruzko bitxikeriak

Hona hemen aipamen berezia merezi duten PFEZari buruzko zenbait berezitasun aipagarri: 

 • Aurrezki zerga bereziaren oinarria eskala honetako tasetan zergapetzen da: % 19, 6.000 eurora arte; % 21, 6.000,01 eurotik 18.000 eurora artean; eta % 23,. 18.000,01 eurotik aurrera. 
 • Bi urtean baino gehiagotan sortutako kontu eta ezarpenen eta finantza aktiboen etekinen kasuan ere ez dago % 40ko murrizketarik, nahiz eta Foru Legean ez dagoen aurreikusita zerga konpentsazioko mekanismorik. 
 • Etxebizitza aurrezkiko kontuetan, zerga aldiko oinarrien batura (PFEZaren araudian ezarritakoaren arabera kalkulatutakoa) 20.000 eurokoa edo txikiagoa (40.000 eurokoa baterako zerga ordainketa aukeratzen duten familia unitateentzat) duten subjektu pasiboek kenkaria aplikatu ahal izango dute etxebizitza kontuetara egindako ekarpenengatik, baldin eta 10 urteko epean (kontua irekitzen den zerga aldia amaitzen denetik hasita) ekarpen horiek lehenengo etxebizitza erostera edo birgaitzera bideratzen badira. 

Bestalde, uste da ohiko etxebizitzaren lehen erosketara bideratutako zenbatekoen helmugaren betekizuna ez dela urratu salbuespeneko arrazoiengatik etxea saltzeko kontratua ebazten bada eta saltzaileak edo sustatzaileak kontura emandako zenbatekoak zergadunari itzuli badizkio, eta zergadunak etxebizitza kontu zaharrean sartu baditu (edo, hura itxita egonez gero, kontu berri batean). 

Zerga ekitaldi bakoitzeko kenkariaren oinarriak ezin du izan 7.000 eurotik gorakoa subjektu pasiboko (ezta 15.000tik gorakoa baterako zerga ordainketaren alde egiten duten familia unitateetarako). 

Aipatutako kenkariei dagozkien oinarrien guztizko zenbatekoa ezingo da izan 120.000 eurotik gorakoa subjektu pasiboaren zerga aldi guztietarako (baterako zerga ordainketaren alde egiten duten familia unitateetarako, aurreko muga 240.000 eurokoa da).

Dena den, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera etxebizitza kontuetara egindako ekarpenengatik ezin dute kenkaria aplikatu zerga aldiko oinarrien batura (PFEZaren araudian ezarritakoaren arabera kalkulatutakoa) 20.000 eurokoa edo gehiagokoa (40.000 eurokoa baterako zerga ordainketa aukeratzen duten familia unitateentzat) duten subjektu pasiboek, baina ez dute galduko 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen egindako kenkarietarako eskubidea. Kontua ireki zenetik 10 urte igaro aurretik lehen ohiko bizilekua eskuratzera edo birgaitzera bideratuta dauden bitartean).

 • Ohiko etxea eskuratzera bideratutako kreditu eta maileguetan, kontuan hartu behar ditugu desberdintasun hauek: 

Abenduaren 26ko 22/2012 Foru Legea onartu ondoren, ohiko etxebizitzetan inbertitzeko kenkaria nabarmen aldatu zen 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera:

 • Zerga aldian subjektu pasiboak lortzen duen zerga oinarriaren arabera mugatzen da kenkaria eskuratzea. Oro har, muga 20.000 eurokoa izango da (22.000 eurokoa banakako aitorpena egiten duten familia ugariko kideentzat), eta 40.000 eurokoa, baterako zerga ordainketa aukeratzen duten zergadunentzat (44.000 eurokoa familia ugariko kideak badira ere).
 • Ohiko etxebizitzan inbertitzeko urteko kenkariaren gehieneko oinarria 9.015 eurotik 7.000 eurora murrizten da banakako zergetan (21.035tik 15.000 eurora baterako zerga ordainketan).

Kenkariari dagozkion oinarrien guztizko zenbatekoa ezingo da izan 120.000 eurotik gorakoa subjektu pasiboaren zerga aldi guztietarako (ezta 240.000 eurotik gorakoa baterako zerga ordainketaren modalitatean).

Trantsizioko erregimena ezartzen da; horren bidez, 2013ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko zergadunek kenkarirako eskubidea gozatzen jarraitzen dute:

 1. Ohiko etxebizitza eskuratu edo birgaitu badute.
 2. Ohiko bizilekua berritzeko edo handitzeko lanak hasiko badituzte. 
 3. Ohiko etxebizitza eraikitzeko lanak hasi badituzte edo lan horien sustatzaileei kontura zerbait ordaindu badiete. 
 4. Etxebizitza egokitzeko obrak eta instalazioak abiaraziko badituzte. 
 5. Ezkontza baliogabetzearen, dibortzioaren edo banaketa judizialen kasuan subjektu pasiboarena izandako ohiko eskuratu badute, eta ohiko etxebizitza izaten jarraitzen badu seme-alabentzat eta haiekin bizi den gurasoarentzat.

Egoera horietako batean dauden eta zerga aldiaren oinarrien zenbatekoa urtean 20.000 eurokoa edo handiagoa duten pertsonek (22.000koa edo handiagoa, banako aitorpena egiten duten familia ugarietako kideentzat) 2012ko abenduaren 31ra arte indarrean dagoen kenkariaren erregimenaz gozatzen jarraitu ahal izango dute, nahiz eta kenkariaren gehieneko oinarria urtean 7.000 eurokoa izango den banakako zerga ordainketan eta 15.000 eurokoa baterako zerga ordainketan.

Kenkariaren oinarria

Zergadunaren ohiko bizilekua eskuratu edo birgaitzeagatik urtean inbertitutako zenbatekoak. Zehazki, kapitalaren eta interesen amortizazioa eta aipatutako finantzaketetatik eratorritako gainerako gastuak (azken horren barruan, bizitza aseguruen kontratuen primak aipa daitezke - onuradunak kreditu erakundea izan behar du-, eta sueenak, baldin eta ohiko bizilekua eskuratu edo birgaitzeko lortutako maileguaren baldintzetan sartuta badaude). 

Etxea lortzeko edo eskuratzeko beharrezkoak diren gastu guztiak ere sartzen dira; besteak beste, hauek: gastuak: notarioa, erregistroa, BEZa, eta ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga.

Erositako ohiko etxebizitza Hau baino txikiagoa edo handiagoa den oinarri likidagarria:

- Banakako aitorpena: 20.000 - 22.000 (familia ugariak

- Baterako aitorpena: 40.000 - 44.000 (familia ugariak

Kenkarirako eskubidea Gehieneko oinarria (urteko kenkaria) Gehieneko oinarria (zerga aldien multzorako kenkaria)
Erositako ohiko etxebizitza
2013ko urtarrilaren 1a eta gero
Hau baino txikiagoa edo handiagoa den oinarri likidagarria: - Banakako aitorpena: 20.000 - 22.000 (familia ugariak - Baterako aitorpena: 40.000 - 44.000 (familia ugariak
Handiagoa bada
Kenkarirako eskubidea
EZ
Gehieneko oinarria (urteko kenkaria)
 
Gehieneko oinarria (zerga aldien multzorako kenkaria)
 
Erositako ohiko etxebizitza
Txikiagoa bada
Hau baino txikiagoa edo handiagoa den oinarri likidagarria: - Banakako aitorpena: 20.000 - 22.000 (familia ugariak - Baterako aitorpena: 40.000 - 44.000 (familia ugariak
BAI
Kenkarirako eskubidea
7.000 € (banakako zerga ordainketa) eta 15.000 € (baterako zerga ordainketa)
Gehieneko oinarria (urteko kenkaria)
120.000 € (banakako zerga ordainketa) eta 240.000 € (baterako zerga ordainketa)
Erositako ohiko etxebizitza
2013ko urtarrilaren 1a baino lehen 
Hau baino txikiagoa edo handiagoa den oinarri likidagarria: - Banakako aitorpena: 20.000 - 22.000 (familia ugariak - Baterako aitorpena: 40.000 - 44.000 (familia ugariak
Handiagoa bada
Kenkarirako eskubidea
BAI
Erositako ohiko etxebizitza
Txikiagoa bada
Hau baino txikiagoa edo handiagoa den oinarri likidagarria: - Banakako aitorpena: 20.000 - 22.000 (familia ugariak - Baterako aitorpena: 40.000 - 44.000 (familia ugariak
BAI

Kenkaria oro har % 15ekoa da. Hala ere, bi seme-alaba edo gehiago integratzen diren familia-unitateen kasuan, portzentajea % 18koa eta % 30ekoa da abenduaren 31tik aurrera familia ugaritzat hartzeko baldintzak betetzen dituztenen kasuan. 

Prezio aske mugatuko, babes ofizialeko edo prezio tasatuko gisa kalifikatutako etxebizitzak erosiz gero, aipatutako kenkari tasak % 20, % 23 eta % 35 izango dira, hurrenez hurren. 

Maileguak estaltzeko tresnetan, azken hori ohiko etxebizitza erosteko erabili izan bada ere, estaldura aplikatzeko jasotako ordainketa ez dago salbuetsita. Logikoki, haren zenbatekoak ez du interesik murriztuko ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkari oinarria kalkulatzeko. 

Baloreen dibidendu eta interesetan, balore negoziagarrien administrazio eta gordailu gastuak dira kengarriak, aipatutako baoreetatik salbuetsita ez zeuden diru sarrera guztien % 3ko mugarekin. 

Inbertsio funtsetako partaidetzak itzultzearen eta akzioak besterentzearen kasuan ondarea handitzen edo gutxitzen bada, hartu kontuan alde hauek: Bi ezaugarri hauek aldi berean betetzen dituzten kapital gehikuntzak zergatik salbuetsita daude: 

 1. Urte naturaleko besterentzeen zenbatekoa guztira ez da izango 3.000 eurotik gorakoa. 
 2. Ondare irabaziak ez gainditzea besterendutako zenbateko osoaren % 50. Hala ez bada, gehiagoz soilik ordainduko lirateke zergak. 

1994ko abenduaren 31 baino lehen eskuratutako partaidetza edo akzioen kasuan, data horretan lortutako murrizketak 2006ko abenduaren 31ko likidazio balioa edo 2006ko azken hiruhilekoko batez besteko kotizazioa kontuan hartuta kalkulatutako ondare gehikuntzari aplikatuko zaizkio. 

Banako bizitza aseguruetan, desberdintasunak aipatu behar dira: 

Kapital moduko prestazioen kasuan, 1994ko abenduaren 31 baino lehen ordaindutako primen kasuan, antzinatasun urte bakokitzeko (eta 1996ko abenduaren 31n bi baino gehiago bazen) % 14,28 aplikatzeagatik irabazitako murrizketak 2006ko abenduaren 31ra arte proportzionalki sortutako etekinari aplikatuko zaizkio. 

Asegurua biziarteko errentena bada, urteroko portzentajeak aplikatzeko kontuan hartu beharko da aseguratuak ekitaldi fiskal bakoitzean duen adina

Pentsio planetara egindako ekarpenei dagokienez, honako desberdintasun hauek izan behar dira gogoan: 

50 urteko edo gehiago partaideen kasuan, zerga oinarriaren zati orokorrari dagokion gehieneko kenkaria (i) lanaren eta jarduera ekonomikoen errenta garbiaren % 30aren eta (ii) urtean 6.000 euroko zenbatekoaren arteko txikiena da. 50 urtetik gorako partaideen kasuan, mugak % 50ekoak eta 8.000 eurokoak izango dira, hurrenez hurren. 

Partaide gisa ezkontidea duten pentsio planetara egindako ekarpenegatiko zerga oinarriko murrizketa gehigarria aplikatzeko (urtean gehienez 2.000 eurokoak), ezkontideak ezin du lanik egin, edo ezin ditu izan 8.500 euro baino gehiago jaso lanaren edo jarduera ekonomiko eta profesionalen ondorioz. 

Azkenik, pentsio planen prestazioei dagokienez, kapital moduan jasotakoek % 40ko murrizketaz gozatzen jarraitzen dute, kontingentzia noiz gertatu den gorabehera, baldin eta lehenengo ekarpenetik bi urte baino gehiago igaro badira. Gainera, baliaezintasunagatiko prestazioa izanez gero, murrizketa portzentajea % 50ekoa da (lehenengo ekarpena egin zenetik bi urte igaro ez badira ere aplikatuko da). Ehuneko hori % 60ra igotzen da, ezgaitasunen bat duten pertsonen alde eratutako pentsio planen kasuan, desgaitasuna duten pertsonek kapital gisa jasotako prestazioengatik, baldin eta lehenengo ekarpenetik bi urte igaro badira.