Que é un aval bancario e como o podo conseguir

Un aval bancario é unha garantía pola que un banco se compromete a responder no cumprimento dunha obriga ante un terceiro.

Un aval bancario é unha operación de garantía pola que o avalista (banco) comprométese a responder do cumprimento dunha obriga do avalado (normalmente cliente) ante un terceiro (beneficiario), no caso de que o avalado non o faga. Con frecuencia as obrigas garantidas consisten no pagamento dunha determinada cantidade de diñeiro, aínda que, poden emitirse avais en garantía doutras obrigas (boa fin dunha obra, subministración dun material, participación en concursos e licitacións).

Para o banco, un aval supón un risco, como un préstamo. A diferenza con este está en que o aval non supón un desembolso inmediato de diñeiro por parte do banco a favor do beneficiario do aval, pero si pode supolo nun futuro, se o dito beneficiario o executa, é dicir, reclama o cumprimento. Chegado ese momento o banco, que cumpriu ante o beneficiario do aval, requirirá ao cliente que lle reintegre a devandita cantidade.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

Polo tanto, o banco nestas operacións comprométese a cumprir, se o cliente (avalado) non o fai, coa obriga que contraese fronte ao beneficiario. O pagamento da obriga que se garante pode ser ou non de carácter financeiro.

Para o cliente (avalado), dispor dun documento de aval permítelle cumprir coas esixencias do beneficiario, derivadas dunha relación comercial (contrato de compravenda de bens, execución ou licitación de obras, etc.).

Para a entrega dun aval por parte do banco, cómpre que o cliente (avalado) formalice ante notario unha Póliza de Cobertura de Garantía Bancaria, ou ben unha Póliza de Cobertura para Límite de Garantías Bancarias, no caso de que se vaian formalizar varios avais, nas que se regulan as relacións entre o banco e o avalado derivadas da garantía bancaria prestada (pagamento das comisións, xuros e gastos estipulados, reembolso das cantidades pagadas polo banco como consecuencia da garantía, etc.).

Tipos de avais bancarios

  • Financeiros: Todos aqueles avais en que o banco se compromete ao pagamento dunha determinada cantidade no caso de que o avalado non o faga.
  • Técnicos: Aqueles avais en que o banco responde en caso de incumprimento de compromisos distintos dunha obriga de pagamento, que ten o seu avalado. Xeralmente, as ditas obrigas son ante organismos públicos ou ante administracións, pero tamén pode ser ante outros terceiros, e o banco responde do incumprimento dos compromisos que o avalado tivese fronte aos devanditos terceiros, contraídos por motivos tales como participacións en concursos ou licitacións, execucións de obras ou subministracións, bo funcionamento de maquinaria vendida, en supostos de recursos administrativos, etc.
Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Como contrapartida ao risco asumido, o banco recibe unhas determinadas comisións, en función do prazo, o tipo e o risco do aval. Os avais poden ser definidos ou indefinidos. A duración é un dos aspectos máis importantes do aval xa que delimita a validez temporal da garantía outorgada polo banco.

Os avais máis frecuentes son os avais bancarios esixidos no caso de alugamentos de vivenda. Nestes casos o arrendador solicita ao arrendatario un aval correspondente a un número determinado de mensualidades, para asegurarse o seu pagamento no caso de que o arrendatario non o faga.

Tamén existe a figura dos preavais, polos que o banco contrae o compromiso de outorgar un aval definitivo á persoa ou entidade que o solicite e a favor do beneficiario da garantía, sempre que se cumpran as condicións establecidas no devandito compromiso, que non dependerán, en ningún caso, da vontade do banco.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.