Què és un aval bancari i com puc aconseguir-lo

Un aval bancari és una garantia per la qual un banc es compromet a respondre en el compliment d'una obligació davant un tercer.

Un aval bancari és una operació de garantia per la qual l'avalador (banc) es compromet a respondre del compliment d'una obligació de l'avalat (normalment client) davant d'un tercer (beneficiari), en cas que l'avalat no ho faci. Sovint les obligacions garantides consisteixen en el pagament d'una determinada quantitat de diners, per bé que es poden emetre avals en garantia d'altres obligacions (bona fi d'una obra, subministrament d'un material, participació en concursos i licitacions).

Per al banc, un aval suposa un risc, com un préstec. La diferència amb el préstec és que l'aval no representa un desemborsament immediat de diners per part del banc a favor del beneficiari de l'aval, però sí que pot suposar-ho en el futur, si el beneficiari l'executa, és a dir, en reclama el compliment. Arribat el moment, el banc, que ha complert davant el beneficiari de l'aval, requerirà al client que li reintegri aquesta quantitat.

Bàner superior simulador Bàner superior simulador
Troba el finançament que necessites
Calcula la quota del teu préstec de forma ràpida i senzilla.

Per tant, en aquestes operacions el banc es compromet a complir, si el client (avalat) no ho fa, l'obligació que hagi contret davant el beneficiari. El pagament de l'obligació que es garanteix pot ser de caràcter financer o no.

Per al client (avalat), disposar d'un document d'aval li permet complir les exigències del beneficiari, derivades d'una relació comercial (contracte de compravenda de béns, execució o licitació d'obres, etc.).

Per a l'entrega d'un aval per part del banc, cal que el client (avalat) formalitzi davant de notari una pòlissa de cobertura de garantia bancària, o bé una pòlissa de cobertura per a límit de garanties bancàries si s'han de formalitzar diversos avals, en les quals es regulen les relacions entre el banc i l'avalat, derivades de la garantia bancària prestada (pagament de les comissions, interessos i despeses estipulats, reemborsament de les quantitats que el banc hagi pagat com a conseqüència de la garantia, etc.).

Tipus d'avals bancaris

  • Financers: Tots aquells avals en què el banc es compromet al pagament d'una determinada quantitat en cas que l'avalat no ho faci.
  • Tècnics: Aquells avals en què el banc respon en cas d'incompliment de compromisos diferents d'una obligació de pagament que té el seu avalat. Generalment aquestes obligacions són davant organismes públics o davant administracions, però també pot ser davant altres tercers, i el banc respon de l'incompliment dels compromisos que l'avalat tingui davant aquests tercers, contrets per motius com ara participacions en concursos o licitacions, execucions d'obres o subministraments, bon funcionament de maquinària venuda, en supòsits de recursos administratius, etc.
Bàner central simulador Bàner central simulador
Descobreix el simulador de préstecs de BBVA
Viatjar, comprar mobles nous o ampliar els teus estudis és més fàcil amb els préstecs en línia.

Com a contrapartida al risc assumit, el banc rep unes determinades comissions, en funció del termini, el tipus i el risc de l'aval. Els avals poden ser definits o indefinits. La durada és un dels aspectes més importants de l'aval, ja que delimita la validesa temporal de la garantia atorgada pel banc.

Els avals més freqüents són els avals bancaris exigits en el cas de lloguers d'habitatge. En aquests casos, l'arrendador sol·licita a l'arrendatari un aval corresponent a un nombre determinat de mensualitats, per assegurar-se'n el pagament en cas que l'arrendatari no ho faci.

També hi ha la figura dels preavals, pels quals el banc contreu el compromís d'atorgar aval definitiu a la persona o entitat que el sol·liciti i a favor del beneficiari de la garantia, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquest compromís, que no dependran, en cap cas, de la voluntat del banc.

CTA calcula CTA calcula
Préstecs - També podria interessar-te Préstecs - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem com funciona una reunificació de deutes, a més dels seus avantatges i inconvenients.
  • Una de les garanties més grans que té el banc per assegurar-se la devolució del préstec és la nòmina.
  • T'expliquem en què consisteixen els crèdits a l'instant i com se'n pot aconseguir un.
Préstecs - Eines Préstecs - Eines

Eines de préstecs

  • Calcula les condicions de finançament del préstec que necessites amb el nostre simulador i en només 3 minuts.
  • T'ajudem a calcular les condicions de finançament del teu proper cotxe amb el nostre simulador de préstecs especialitzat.